تبیین آموزه های تربیتی دیدگاه پست مدرن (لیوتار) نسبت به کاربرد فناوری در آموزش (از راه دور)

بررسی کارایی آیین نامه انضباطی مدارس ارومیه در سال تحصیلی 88-1387 و ارائه مدل مناسب
بررسی تاثیر دوره‌های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 88-87
بررسی عملکرد واحد آموزش مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تبریز
بررسی شیوهای کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان مرد مدارس ابتدائی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 88-87
بررسی امکان پیاده‌سازی مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش شهرستان آمل از نظر مدیران آموزشی در سال تحصیلی 1388-1387
بررسی تاثیر دوره‌های آموزشی تخصصی در افزایش خلاقیت کارشناسان (مسئول و غیرمسئول) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب
بررسی رابطه جو سازمانی با کارآیی اعضاء هیأت علمی از دیدگاه مدیران و اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان
تبیین و مقایسه ی نظریه ی انسانی شناسی ابن مسکویه و فروید و استنتاج دلالت های تربیتی این دو نظریه
بررسی و مقایسه عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارشناسان دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران و کارشناسان
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری مدیران دانشگاه ارومیه
بررسی فرهنگ دانشجویی (از بعد آموزش) دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی مدارس با میزان خلاقیت دبیران دبیرستانهای پسرانه ناحیه 1 شهر ارومیه
بررسی رابطه بین جو سازمانی و مشارکت دبیران در مدارس متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86
*