بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش خانواده بر والدین دانش آموزان دوره ابتدائی شهر ملکان در سال تحصیلی 87-1386

بررسی کارایی ارتباط مکاتبه‌ای با استفاده از صندوق مکاتبه با مشاور در تسهیل مشکلات شخصی-اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای نظری تهران
بررسی رابطه بین نظام ارزشهای معلم و نظام ارزشهای دانش‌آموز در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز
مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد زبان انگلیسی دانش‌آموزان مراکز پیش‌دانشگاهی شهرستان یزد در سال تحصیلی 78-79
بررسی انگیزشهای شغلی مربیان پرورشی مدارس پسرانه دولتی استان یزد در سال تحصیلی 78-79
بررسی رابطه خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقه 10 آموزش و پرورش تهران
بررسی و مقایسه روشهای ارزشیابی و تدریس در مدارس غیرانتفاعی و دولتی مقطع راهنمایی شهرستان سیرجان
بررسی رابطه خلاقیت با اضطراب ، جنسیت ، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی گروهی از دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره‌وری دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر زنجان
بررسی نگرش مشاورین مدارس راهنمایی استان خوزستان در ارتباط با نقش و وظایف مشاور در خط مشی جدید آموزش و پرورش (طرح مشاور - معلم) سال تحصیلی 1358 - 59
بررسی عوامل موثر در رضامندی از شغل معلمین دوره راهنمائی شهر اصفهان
تاثیر مشکلات عاطفی معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
طرح پیشنهادی برای تربیت کتابدار آموزشگاهی در شرایط فعلی
کتابشناسی کرمان و یزد
*