مقایسه عملکرد و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدیران سه مقطع با عملکرد مورد انتظار از ظرح وظایف مدیران

روشهای آموزش و ارزشیابی درس دینی (در مقطع راهنمایی)
مقایسه نگرش مدیران و معلمان آموزش و پرورش استثنایی مشهد نسبت به عوامل موثر در رضایت شغلی
بررسی رابطه نگرش‌های نظارتی معلمان راهنما و اثر بخشی آنها در مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی1376-77
بررسی میزان رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و کارآیی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرمان
بررسی ارتباط بین نگرش مدیران نسبت به طبیعت انسان و سبک مدیریت آنان در دبیرستان‌های پسرانه دولتی استان همدان
بررسی تاخیر حضور تماشاچیان بر عملکرد مهارت حرکتی گروهی از پسران و دختران 10-12 ساله شهرستان میاندوآب
بررسی رضایت شغلی و برخی عوامل با موفقیت تحصیلی دانشجو - معلمان مرکز ضمن خدمت شهرستان بروجرد
بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان
بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش‌آموزان خلاق و غیرخلاق مراکز آموزشی استعدادهای درخشان بیرجند به تفکیک جنسیت
بررسی ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و شیوه‌های مدیریتی مدیران دبیرستانهای مشهد
بررسی مشکلات اجرایی شاغلین به مشاوره در انجام وظایف محوله در مدارس متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش شهر تهران از دید مشاوران آن مدارس در سال تح
بررسی عوامل موثر بر میزان اعامال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین
بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین
*