بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 1388-1387 (با استفاده از مدل پارسونز)

بررسی تاثیر بهداشت روانی مدیران بر عملکرد معلمان مدارس‌متوسطه دخترانه تهرا
بررسی تاثیر نگرش مدیریتی مدیران آموزشی بر روش مدیریت آنان ازنظر دبیران در مقطع متوس
بررسی عوامل موثر در بی‌انضباطی دانش‌آموزان مدارس متوسطه‌دخترانه شهر تهرا
مقایسه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی با مدیران فاقد تحصیلات‌دانشگاهی در زمینه تفسیر و نوآوری ازنظر دبیران مدارس راهنما
بررسی تاثیر عوامل چهارگانه (نیروی انسانی، سرمایه، تحقیقات و آموزش) در بهره‌وری کشاورزی در زیر بخش زراعت طی دوره (75 - 1360)
بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با میزان استرس شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی شیراز
بررسی رابطه نظرات در مورد رضایت شغلی و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری در دبیرستان دخترانه عادی شهر تهران
شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده در بازدهی آموزشهای ترویجی کشاورزان استان ایلام از دیدگاه عاملان ترویج
بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه نواحی هفتگانه مشهد
هنجاریابی مقدماتی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس TCAM برای پسران 6، 7 و 8 ساله شهر تربت‌حیدریه در سال تحصیلی 1376-1377
بررسی نظرات مدیران و دبیران مدارس راهنمایی شهرستان تبریز در مورد برنامه‌های آموزشی تلوزیون در سال تحصیلی 1376-77
بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایی و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان در شهر مشهد
بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی کلاسهای سوادآموزی شهر شیراز در نیمه اول سال تحصیلی 1376
*