نگرش جامع در مدیریت و برنامه ریزی


نگرش جامع در مدیریت و برنامه ریزی
چکیده ندارد. نگاهی جامع به خود کنترلی در سازمان
نمایه ها:


58 out of 100 based on 53 user ratings 368 reviews

تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران
برهان چرخه‏ای افلاطون در فایدون در اثبات بقای نفس پس از مرگ
تعارضات عقل محض در فلسفه کانت
رابطه خدا با نظام هستی از دیدگاه حکیم سهروردی
فلسفه اسلامی و ایده‏آلیسم
سهروردی و استمرار ولایت در تمام زمانها
گنـاه اولیـه
ارائه مدلی منطقی برای افزایش کارایی فعالیت شرکت های خدماتی با استفاده از مهندسی مجدد فرایندها و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه کار آفرین ، آموزش عالی و نقش آن در ایجاد اشتغال
ارزیابی زمینه های استقرار برنامه ریزی منابع بنگاه ‏‎(ERP)‎‏
تقیسم بندی روش های تحلیل کمی ریسک
ارائه الگویی برای اصلاح عملکرددستگاه اداری دولت
بررسی و تعیین قیمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث در شرکت توزیع نیروی برق شیراز
Authorization security of ASP.NET Forms authentication
Asp.Net MVC Not Duplicate forms when Edit/Add
Asp.net gridview MVC
MVC: User Message Stack implementations
ASP.NET MVC - ViewModels For Edit
Getting the validation metadata for built in validators
Setting auth cookie timeout length based on role in ASP.NET
With ASP.NET MVC, what is the preferred way to Ajaxify a simple form?
asp.net mvc custom model binding in an update entity scenario
Posting JSON to Controller
*