سنجش آمادگی الکترونیک سازمان

بررسی فرهنگی ضرب المثل های گویش تبری
بررسی و تحلیل نقش اقدامات منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمانی با رویکرد به سرمایه های انسانی (مطالعه موردی: بانک تجارت)
مقایسه میزان بخشایش زوجین با توجه به سبک دلبستگی و ازدواج فامیلی و غیر فامیلی
«تبیین عوامل موثر بر سلامت سازمانی، مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین»
بررسی تأثیر چارچوب شایستگیهای مدیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء عملکرد واحد فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
برآورد تابع سرمایه گذاری خصوصی در یک اقتصاد غیر ربوی
تحلیل و بررسی تأثیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بر قابلیت بازاریابی سازمان
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک (موردکاوی: بانک اقتصاد نوین)
حمایت از روشهای تجارت به عنوان اختراع
شرایط اقامه‌ی دعاوی طاری
نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه
بررسی سیر تحول سیاستگذاری و قانونگذاری پیرامون مسأله مواد مخدر در ایران از ابتدا تاکنون
تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی
*