تعارض منافع ملی نظام حقوق بشر در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی عملکرد برخی از کشورهای قدرتمند غربی در خصوص حقوق بشر


تعارض منافع ملی نظام حقوق بشر در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی عملکرد برخی از کشورهای قدرتمند غربی در خصوص حقوق بشر
با توجه به اینکه امروزه در نظام بین الملل موضوع حقوق بشر توسط بعضی از کشورها از جمله آمریکا با حمایت متحدانش به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر دولتها مورد هستفاده ابزاری برنامه می گیرد و در مورد صهیونیسم بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی ما شاهد سکوت و عدم هر گونه اقدام جهت جلوگیری از جرم و جنایت این رژیم در نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی و آواره کردن چند میلیون از مسلمانان عرب تبار از خانه و کاشانه خود،بوده و هستیم و با توجه به سابقه این رژیم از وقت تشکیل تا حال یقینا در آینده نیز شاهد این اعمال نژادپرستانه وضدانسانی توسط صهیونیست ها خواهیم بود و از طرفی نیز شاهد این سکوت سوال برانگیز مدعیان ظاهری حقوق بشر نیز هستیم تاجایی که برای اجرایی قطعنامه های صادره از ساوقت های بین المللی نیز که بارها این رژیم را محکوم کرده اند هیچگونه تلاش و کوششی از جانب آمریکا و متحدانش در جهت جلوگیری از فاجعه های انسانی در سرزمین های اشغالی انجام نمی پذیرد و دلیل اون نیز منافع ملی حاکمان سردمداران آمریکایی در حمایت های لابی صهیونیسم جهانی می باشد.


بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در مزیت رقابتی بخش صنعتی سازی ساختمان و مسکن ایران
در این پژوهش تمام سعی وتلاش پژوهشگر در جهت شناساندن چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر می باشد و در واقع آمریکا ومتحدانش که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان گروههای پیروز قلمداد می شوند و اکثر ساوقتها ونهادهای بین المللی را نیز رهبری می کند.


بررسی تاثیر هم راستایی ابعاد چابکی مشتری محور بر عملکرد در شرکت های نرم افزاری ایران
بارها از حربه حقوق بشر جهت منافع ملی خود هستفاده نموده و از اون در جهت پیشبرد اهداف سلطه گری خود بر علیه کشورهای مستقل هستفاده نموده اند که حتی به بهانه حقوق بشر به کشورهای دیگر لشکرکشی نیز نموده اند اما این لشکرکشی و اشغال کشور در جاهایی صورت گرفته که آمریکا و متحدانش دارای منافعه ملی قابل توجه ای بوده اند اما در خیلی از موارد ما شاهد سکوت معنادار آمریکا و متحدانش هستیم که با یک بررسی حتی سطحی درمی یابیم در جایی که برای مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نفعی و سودی برای منافع ملی شان نداشته باشد تنها به چند اطلاعیه یا اعلامیه و حتی در خیلی از موارد نیز سکوت نموده و حتی از اظهارنظر نیز خودداری می نمايند.


سرمایه اجتماعی و نظام سیاسی (با تأکید بر امنیت)در نهج البلاغه


بررسی نقش عناصر برنامه درسی در پرورش مهارت های زندگی قرن 21 از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی91-90


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews