مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان


مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان
چکیده فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد، برای شرکت در برنامه‌های تمرینی ساوقت یافته یکی از مهمترین مسائل در ورزش های معاصر هست.


اثرات نقش زنان در جنگ‌های پیامبر اسلام تا پایان خلفای راشدین
موفقیت در اجرای فعالیتهای ورزشی نیازمند شناخت ویژگی‌های اونتروپومتری، ساختار و تیپ بدنی مناسب با اون رشته ورزشی می باشد.


مقایسه شیوه املای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شیوه املای غالب در متون فارسی معاصر
در این بین ارزیابی ویژگیهای اونتروپومتریکی ورزشکاران می تواند به تمایز بین ورزشکاران رشته های مختلف، تعیین پستهای بازی و ایجاد تمایز بین ورزشکاران یک رشته در سطوح مختلف کمک نمايند.


جایگاه عقلانیت در سیره سیاسی – اجتماعی امام حسن مجتبی علیه السلام
هدف از این تحقیق، مقایسه ویژگی‌های اونتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست‌های مختلف هست.


بررسی فقهی و حقوقی اوراق بها دار اجاره
تعداد 100 بازیکن فوتبال نخبه زن ایرانی ( با میانگین و انحراف هستاندارد؛ سن 73/4± 21/18 سال، قد22/4± 44/165متر، وزن46/4± 93/53 کیلوگرم)، در چهار پست دروازبان، دفاع، هافبک و مهاجم به عنوان آزمودنی، در این تحقیق شرکت کردند.


اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های دولتی ناحیه 2 شیراز
بر پايه مدل هندسی هاناوان، با هستفاده از متر و کولیس تعداد 23 ویژگی اونتروپومتریکی اندازه گیری شدند، همچنین جرم و مرکز ثقل اندام ها با هستفاده از مدل هندسی هاناوان محاسبه شدند.


رابطه بین ارزشهای سازمانی با استرس شغلی و رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
داده ها با هستفاده از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


رابطه شیوه های تصمیم گیری مدیریت با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس
یافته‌های پژوهش نشان داد که از نظر ویژگی‌های اونتروپومتریکی مورد بررسی، در بین چهار پست، به جزء دروازبانها تفاوت معنا دار مشاهده نشد.


اثربخشی درمان فراشناختی بر روی بی خوابی و اندیشه خودکشی در زندانیان
تفاوت معنی داری در پارامترهای قد، وزن، فاصله آرنج تا زائده آخرومی، طول ساعد، طول تنه، محیط ساق پا و محیط بازو، جرم ساعد، جرم بازو، جرم ساق و جرم ران، مرکز ثقل ساعد، آرنج تا زائده آخرومی و تنه مشاهده گردید.

واضح هست که با هستفاده از این مدل و با مشخص کردن دقیق وضعیت بدنی بازیکنان، می توان تصمیم مناسب تری را جهت بکارگیری بازیکنان در پست‌های مختلف اتخاذ نمود.

اونچه مسلم هست نتایج تحقیقاتی از این دست می تواند مربیان را در کشف هستعدادهای بالقوه بازیکنان و طراحی مناسب برنامه های تمرینی برای اون‌ها کمک نمایند و از طریق مشخص نمودن و بدست آوردن دقیق ویژگی‌های بدنی بازیکنان، از قبیل ویژگی‌های اونتروپومتریکی، اونها را به طور مناسب تری در پست‌های تخصصی خود به کار گماشت.
72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews