حضور و تعامل چین و روسیه در آسیای مرکزی،فرصتها و چالشها برای ایران


حضور و تعامل چین و روسیه در آسیای مرکزی،فرصتها و چالشها برای ایران
فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد، هرچند رقابت قدرت ها را در بسیاری مناطق از بین برد؛ اما فضای ژئوپولیتیک نوینی را در آسیای مرکزی برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کرد.


بررسی پردازش معنایی استعاره های مفهومی در زبان فارسی: پژوهشی در روانشناسی زبان
ایران در آسیای مرکزی منافع و موقعیت های دارد که تا کنون به بهره برداری کامل از اونها دست نیافته هست، در این پژوهش سعی شده هست علاوه بر شناخت اولویت های سیاست خارجی با تأکید بر نقش دو قدرت چین و روسیه در منطقه، موقعيتها، موانع و همچنین موضوع لزوم نزدیکی ایران به قدرت های یاد شده در راستای تأمین منافع ملی در منطقه آسای مرکزی مورد بررسی برنامه گیرد.


نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و ترویج یک الگوی ایرانی– اسلامی.مطالعه موردی: خواجه نصیرالدین طوسی


طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات
نمایه ها:


74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews

بررسی صناعات خمس با رویکرد برنامه فلسفه برای کودکان
بررسی و شناسایی عوامل موفقیت استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS در ایران) مطالعه موردی بانک دی
نقش اخوان المسلمین در بیداری اسلامی در مصر
بررسی رابط? بین فرهنگ سازمانی براساس مدل کامرون وکویین با سبک‌های رهبری مدیران در مدارس راهنمایی دولتی شهر مریوان درسال تحصیلی91-1390
مقایسه میزان آگاهی زنان و مردان از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
بررسی رابطه محافظه کاری با تصمیمات مالی شرکت ها
هوش فرهنگی، استرس حین نوشتن، و توانایی نوشتن در میان دانش آموزان ایرانی سطح پیشرفته با توجه به روانی، صحت، و پیچیدگی نوشتن
شخصیت ، نگرش و بررسی ارتباط بین آنها و مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش شغلی و ارائه یک الگوی کاربردی برای سنجش آن در میان کارکنان شهرداری اصفهان
تدوین الگوی بومی مشاوره مسیر شغلی برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و بررسی اثربخشی آن بر خودآگاهی، اطلاعات شغلی و خودکارآمدی انتخاب رشته ای
ارتقاء آگاهی بازخورد تصحیح کننده شفاهی وکتبی: یادگیری مورد غیررایج S- سوم شخص
*