بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فعالیت های روزانه زندگی کلولند در تشخیص بیماران مبتلا به سندرم دمانس


بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فعالیت های روزانه زندگی کلولند در تشخیص بیماران مبتلا به سندرم دمانس
به طور متوسط میزان رشد جهانی جمعیت سالمندان بالای 65 سال هرساله ?5/2 هست و در حال حاضردر کشورمان به بیش از ?2/7 رسیده هست .


بررسی رویکردهای نتایج پژوهش و عوامل سازمانی موثر بران در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مطالعه موردی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
بر پايه نقل ساوقت سلامت جهانی تا سال 2050 جمعیت سالمندان ایران به حدود 26 میلیون نفر می رسد که در اون وقت سالمندان 26 % کل جمعیت را تشکیل داده و ایران به یک "جامعه پیر" بدل خواهد شد و با بیماری‌های شایع دوران سالمندی مواجه خواهیم شد .


بررسی اندوهیادهای شاعران معاصر در سوگ شاعران دیگر
اختلال حافظه و زوال عقل از مهم‌ترین بیماری‌های شایع این دوران می باشد .


تاریخ اسماعیلیه انجدان(قرن 9 تا 12 هجری)
سندرم زوال عقل (دمانس) به افت وضعیت شناختی در سطح هوشیاری نسبتاً طبیعی اطلاق می گردد و شایعترین علت این سندرم بیماری آلزایمر هست .


بررسی میزان تاثیر فناوری های نوین در بهبود تصمیم گیری مدیران آموزش پرورش منطقه13
این سندرم با تخریب شدید حافظه و قضاوت ، جهت یابی و شناخت در افراد سالمند منجر به تخریب چشمگیر عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد می شود که نیاز به مراقبت های مداوم طبی و روانی را اجتناب ناپذیر می نماید .


بررسی جایگاه دین در روانشناسی مزلو و تعمیم نظرات مزلو بر مولوی
با توجه به رشد تصاعدی هزینه های سلامت در سالمندان و سیر غیر قابل برگشت بیماری‌ تشخیص به موقع و درمان در مراحل اولیه می تواند سیر اون را کند و کیفیت زندگی را بالا برده و از هسترس افراد مراقبت نماينده بکاهد.


بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر سیاست های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکتها
در ایران بیش از 450 هزار نفر از این بیماری رنج می برند که هزینه هنفرمودی صرف درمانهای دارویی و مراقبت از اونان می شود و این روند در آینده بارمالی سنگینی را بر دوش سیستم بهداشتی درمانی کشور خواهد اضافه کرد .


نوستالژی در اشعار محمّدرضا شفیعی کدکنی(م.سرشک)
اکثرآزمون های نوروسایکیاتری موجود برای تشخیص بیماری دمانس بسیار وابسته به فرهنگ و تحصیلات می باشند .


جستاری در مفهوم توسعه، معیارهای مدل ایرانی از توسعه و جایگاه برنامه ریزی شهری در آن
با توجه به آمار بالای دمانس نیاز به آزمونی که وابسته به سواد و فرهنگ نباشد و قادر به کشف بیماری در مراحل اولیه باشند ضروری به نظر می رسد .

در این پژوهش آزمون celevland scale activity daily living که بر همین پايه در سالهای اخیر در دنیا مطرح شده هست وتاکنون در کشور مورد نرم یابی برنامه نگرفته هست جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی در کشورمان بر روی بیماران مبتلا به دمانس مورد مطالعه برنامه گرفته هست .

اهداف: هنجار یابی لوازم پژوهش (پرسشنامه فعالیتهای روزانه زندگی کلولند) به عنوان وسیله ای معتبر و روا برای تشخیص شناسایی بیماران مبتلا به سندرم دمانس در مراحل اولیه بیماری و فراهم آوردن زمینه و لوازم مناسب برای اجرای پژوهش های علمی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور روش اجرا: 235 نفر بیمار مبتلا به سندرم دمانس (شامل 72 نفر آلزایمر) و 42 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب و پرسشنامه مقیاس کلولند برای فعالیت های زندگی روزمره که به منظور ارزیابی وابستگی به دیگران برای انجام دادن فعالیتهای زندگی روزمره طراحی شده هست و بر مبنای ابعاد رفتاری متاثر از، ضعف های فیزیکی و شناختی هست برای اونان تکمیل شد .

نتایج : میانگین سنی کل 75 سال بود.ضریب آلفای کرونباخ 0.954 بود .

برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی هستفاده شد .

در این پژوهش 3 عامل هستخراج شد عامل یکم 37 % از واریانس، عامل دوم حدود6 % از واریانس و عامل سوم 3.5 % از واریانس را تبیین می کردند .

بقیه شرایط هر کدام سهم ناچیزی در تبیین واریانس داشتند .

در نهایت 6 سوال از پرسشنامه حذف شد ه و عامل ها نامگذاری شدند .

برای بررسی روایی همگرا از همبستگی تست ارزیابی سطح عملکرد با تست ارزیابی فعالیتهای روزانه زندگی کلولند هستفاده شدکه برای سه نمره Total, Ins و Basبه ترتیب0.867 و0.819و0.828می باشد که همبستگی بالایی هست و نتایج در سطح 0.01 معنادار هست .

برای بررسی روایی تشخیصی و صحت توانایی مدل ها در جداسازی موارد مثبت از منفی از منحنی ROC ، (Receiver Operating Characteristics) هستفاده شد که در دو گروه کنترل (افراد سالم) و بیمار(235 نفر) نمره 20برای نمره total به عنوا ن )Cut of point نمره برش)انتخاب شد .

در این نقطه برش میزان حساسیت آزمون 90% و میزان ویژگی 93% می باشد .

در این گروه چنانچه نمره برش 26 انتخاب شود مقدار حساسیت آزمون 87% و میزان ویژگی اون 100% می باشد که با توجه به اهمیت ویژگی و حساسیت تست می توان هر یک از این دو نقطه برش را انتخاب کرد .

با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت پرسشنامه کلولند با دارا بودن شاخصهای مناسب روانسنجی و حساسیت و ویژگی بالا می تواند به عنوان لوازم مناسبی جهت تحقیق در اختلالات شناختی خفیف و نیز در تشخیص زودرس سندرم دمانس در ایران به کار رود و می تواند امکان اجرای پژوهش های علمی در مراکز درمانی و دانشگاهی را در خصوص اختلالات شناختی خفیف، سندرم دمانس و بیماری آلزایمر فراهم آورد .
72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews