بررسی تطبیقی داستان های مثنوی با متون عرفانی منثور پیش از آن (اسرار التوحید، تذکره الاولیاء، کشف المحجوب، رساله قشیریه و مقالات شمس)


بررسی تطبیقی داستان های مثنوی با متون عرفانی منثور پیش از آن (اسرار التوحید، تذکره الاولیاء، کشف المحجوب، رساله قشیریه و مقالات شمس)
مثنوی معنوی مولانا یکی از آثار مهم آموزشی در زمینه‌ی تعلیمات عرفانی هست.


جستاری در مفهوم توسعه، معیارهای مدل ایرانی از توسعه و جایگاه برنامه ریزی شهری در آن
اگرچه مولانا در این زمینه، دنباله رو دو شاعر بزرگ پیش از خود یعنی سنایی و عطار هست، اما خلاقیت و نوآوری مولانا در عرصه‌ی داستان‌پردازی، وی را در زمره‌ی یکی از برجسته‌ترین داستان سرایان برنامه می-دهد و نشان داده‌ایم که اونچه نزد وی اهمیت دارد فقط پرداختن به عالم معنا نیست بلکه در نظر وی صورت حکایات و قصه‌ها نیز مهم هست.


مقایسه بستر فرهنگی ضرب المثل های فارسی و آلمانی Persisch-Deutsche Sprichw?rter im kulturellen Vergleich
در این پایان نامه ما ابتدا به ساختار مثنوی که به شیوه قصه در قصه هست و تفاوت اون با دیگر آثاری که به این شیوه نگاشته شده‌اند پرداخته وسپس تفاوت‌هایی را که مثنوی با این آثار دارد، نشان داده‌ایم.


بررسی اثر اعتبارات بانکی بر میزان سرمایه گذاری بنگاه های کوچک ومتوسط ایران 86-1375
همچنین در این پژوهش با مقایسه‌ی قصه‌ها و حکایات مثنوی با مآخذ اصلی یا مشابه اون ها در سایر متون عرفانی، سعی کرده‌ایم که شباهت‌ها، تفاوت‌ها و دخل و تصرف‌های مولانا را در این حکایات نشان دهیم.


بررسی رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی مدیران با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شیراز
در این رهگذر به برخی از عناصر و قواعد داستان‌پردازی که امروزه رعایت اون برای داستان اهمیت زیادی دارد اشاره نموده‌ایم.


بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران
اگرچه نبایستی انتظار داشته باشیم که مولانا این قواعد را دقیقاً رعایت کرده باشد؛ ولیکن این امر، هنر مولانا و هستعداد او را در این زمینه نشان می‌دهد که چگونه مولانا در وقت خود از پیشگامان در هنر داستان‌سرایی و روایت‌پردازی هست.


ارتباط میان استقلال، تحمل ابهام، استراتژیهای خواندن و درک مطلب زبان آموزان
در این پایان نامه همچنین به مبحث حقیقت‌‌مانندی، شخصیت‌های تاریخی و کرامات در آثار عرفانی نیز پرداخته‌ایم.


ارتباط میان خود تنظیمی، منبع کنترل، و تمایل بکارگیری استراتژیهای خواندن زبان آموزان
اگرچه بهره گیری از عناصر داستان به شکلی که امروزه وجود دارد در وقت مولانا مطرح نبوده اما مولانا بطور غریزی وبا هستفاده از هستعداد ذاتی خود در قصه پردازی به بسیاری از این مسائل توجه داشته هست.


اجتماعیات در شعر فارسی قرن ششم
مقایسه حکایات مثنوی با مآخذ اصلی اون نشان می دهد که مولانا به روابط علی معلولی در ساختار حکایات اهمیت زیادی می دهد توصیف شخصیت ها وفضا سازی باعث می شود که مولانا در همراه کردن مخاطب توفیق بیشتری داشته باشد، توجه به احوال درونی وروانشناسی شخصیت ها وهمچنین هستفاده از لحن وزبان وهماهنگی اون با شخصیت ها، باعث شده که مثنوی از لحاظ داستان پردازی نیز کتابی کم نظیر باشد.مولانا با دخل وتصرفاتی خاص، روایتهای نوینی از قصه های قدیم ارائه کرده هست.او در این زمینه نه تنها از شگردهای قصه پردازی آثاری مانند کلیله ودمنه بهره جسته بلکه خود نیز صاحب فنون وابتکاراتی هست که کار او را با پیشینیان وهمعصرانش در این زمینه متمایز می کند.

مجموعه این شرایط باعث می شود که مثنوی در میان عموم امت نسبت به کتب عرفانی دیگر از اقبال بیشتری برخوردار باشد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews