تاثیر فعالیت های شنیداری کارمحور بر روی خودکارامدی و بهبود درک شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی


تاثیر فعالیت های شنیداری کارمحور بر روی خودکارامدی و بهبود درک شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
هدف از این پژوهش، تحقیق در مورد تاثیر فعالیت های شنیداری کار محور در پیشرفت درک شنیداری و خودکارآمدی شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط بود.


ارتباط میان خود تنظیمی، منبع کنترل، و تمایل بکارگیری استراتژیهای خواندن زبان آموزان
بدین منظور 70 زبان آموز دختر و پسر در این تحقیق شرکت کردند.


اجتماعیات در شعر فارسی قرن ششم
به منظور همگن سازی سطح بسندگی فراگیران از آزمون تعیین سطح اینترچینج (the Interchange/Passages Objective Placement Test, version C)استفاده شد.


تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بشر: آثار آن بر حقوق اقتصادی و توسعه
از میان 70 زبان آموز، 50 نفر که سطح زبانی متوسط داشتند برای این پژوهش انتخاب شدند.


بررسی سیره آموزشی پیامبر اسلام
جهت تخمین سطح خود کارآمدی فراگیران پرشسنامه خود کارآمدی شنیداری در پیش آزمون و پس آزمون هستفاده شد.


تأثیرژئوپلیتیک شیعه وعراق جدید بر روابط ج.ا.ا وعربستان سعودی
به منظور یررسی تاثیر فعالیت های شنیداری کار محور بر درک شنیداری یادگیرندگان، دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند.


شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای چابکی در سازمانهای خدماتی با استفاده از رویکرد گسترش کیفیت عملکرد فازی
برای گروه آزمایش فعالیت های شنیداری کار محور بکار برده می شد اما در گروه کنترل شیوه سنتی پرسش و جواب هستفاده می شد.


مبانی و قلمرو مسئولیت مادر جانشین
هر گروه به مدت 19 جلسه 20 الی 30 دقیقه ای فعالیت شنیداری مربوط به خود را تجربه کرد.


رابطه رهبری خدمتگزار و خلاقیت با اثربخشی در بین مدیران ابتدایی ناحیه 3 شیراز
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و وابسته هستفاده شد.

نتایج نشان داد که فعالیت های شنیداری کار محور در پیشرفت درک شنیداری و خود کارآمدی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط موثر واقع شد و گروه آزمایش به صورت معنا داری بهتر از گروه کنترل در پس آزمون عمل کرد.
54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews