بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 91-90


بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 91-90
هدف از این پژوهش بررسی شرایط موثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدائی از دیدگاه معلمان هست .جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدائی شهر شهرستان تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشدکه ازبین اونها بابهره گیری از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای افراد نمونه9 آماری انتخاب شدند.برای این منظور ، ابتدا به اداره کل آموزش و پرورش(مناطق 22 دوگانه ) شهرشهرستان تهران مراجعه و سپس به منطقه 3 درشمال و19 در جنوب ، 8 در شرق و5 درغرب و 6 در مرکز مراجعه و با توجه به اینکه آمار کل معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدائی این 5 منطقه جمعاً 2000 نفر بود، با توجه به «جدول مورگان » حجم نمونه 322 نفربرآورد گردید.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 23سوالی محقق ساخته بامتوسط ضریب پایایی84% هستفاده شد.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و هستنباطی (آزمون t-test)استفاده شد.


تاثیرتعهدسازمانی بررفتارشهروندی سازمانی درکارکنان دانشگاه ازادواحدعلوم وتحقیقات تهران
نتایج پژوهش نشان داد انگیزش شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدائی شهر شهرستان تهران بر عواملی مانند حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، احساس رضایت در تدریس ، رشته تحصیلی معلم ، نحوه ارتباط مدیر با معلم ، ارتقاء شغلی ، شرایط محیطی کار و مسئولیت شغلی معلم تأثیردارد .همچنین از دیدگاه افراد نمونه آماری شرایط موثر سبب انگیزش شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع ابتدائی شهر شهرستان تهران می‌شود و انگیزش شغلی معلمان برشرایط موثرفوق تأثیر دارد.


رهیافتی تحلیلی به زمینه های چالش دولت و مجلس (عصر مشروطه)
واژگان کلیدی: انگیزش شغلی معلمان، مدارس دخترانه،شهرستان تهران

تاریخ طبیعی خرم آباد و بررسی نقش فرآیندهای ژئومورفیک در برنامه ریزی شهری


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews