مقایسه سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی‌فازی در مدل‌سازی بهره‌وری صنایع منتخب کشور با رویکرد داده‌کاوی‌


مقایسه سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی‌فازی در مدل‌سازی بهره‌وری صنایع منتخب کشور با رویکرد داده‌کاوی‌
بهره‌وری مفهومی جامع و کلی هست که افزایش اون به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان‌ها مطرح و هدفی پايه برای همه کشورهای جهان محسوب می‌شود.


آلومتری در ژئومورفولوژی
از سوی دیگر افزایش بهره‌وری، بر شاخص‌های اقتصاد‌ی جامعه مانند افزایش تولید، کاهش تورم، افزایش سطح اشتغال و توان رقابتی کشورها نیز تأثیر می‌گذارد.


بررسی تاثیرتغییر تکنولوژی برشدت انرژی مصرفی در صنعت سیمان کشور
بنابراین بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده، به دنبال ارزش‌اضافه کرده بالاتر و به دنبال اون بهره‌وری بیشتر و در نهایت دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر هستند.


بررسی نمادهای عرفانی در سوره کهف
در این تحقیق به مدل‌سازی بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی ده نفر و بیشتر در صنعت غذا پرداخته شده هست(البته در قسمت ضمیمه مدل‌سازی صنعت نساجی هم ارائه شده هست).


بررسی ایزدان و نماد های دینی در نقش برجسته ها و مسکوکات دوره ساسانی(224-654) م
در ابتدا بر پايه معیارهای تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، کارگاه‌هایی که پتانسیل بهره‌وری بالا دارند را جدا کرده، سپس به بررسی اون کارگاه‌ها با هستفاده متغیرهای هزینه‌ای و انواع ترکیب نیروی انسانی پرداخته شده هست.


نقش نهادها(سرمایه اجتماعی)بر بهره وری نیروی کار
روش‌های مورد هستفاده جهت مدل‌سازی، داده‌کاوی و سیستم هستنتاج فازی از یک‌سو و شبکه عصبی‌فازی از سوی دیگر هست.


معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه‌السلام
نتایج تحقیق نشان داد که در این صنعت تنها 48% از کارگاه‌هایی که پتانسیل بهره‌وری بالا را داشتند توانستند به اون دست یابند.


تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآن
هم‌چنین سایر یافته‌ها نشان داد که در میان متغیرهای هزینه‌ای، جبران خدمات، هزینه مواد اولیه، سرمایه‌گذار و هزینه انرژی مصرفی و در میان متغیرهای مربوط به نیروی انسانی، تعداد شاغلان تولیدی، تعداد شاغلان مرد و تعداد شاغلان با تحصیلات عالی به ترتیب از اهمیت بالاتری در این صنعت برخوردار هستند.


نقش وکارکرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت با توجه به عضویت دولت های عضو این سازمان در سازمان تجارت جهانی
هم‌چنین مقایسه سیستم هستنتاج فازی و شبکه عصبی‌فازی نشان از برتری نسبی شبکه عصبی‌فازی دارد، اما سیستم هستنتاج فازی بر خلاف شبکه عصبی‌فازی روابط بین متغیرها را به تحلیل‌گر نشان می‌دهد یا به عبارتی سیستم هستنتاج فازی بر خلاف شبکه عصبی‌فازی جعبه سفید هست.
54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews