رابطه‌ی طلاق عاطفی و اقدام به طلاق قانونی درمیان زوجین مراجه کننده به دادگاه خانواده


رابطه‌ی طلاق عاطفی و اقدام به طلاق قانونی درمیان زوجین مراجه کننده به دادگاه خانواده
طلاق عاطفی در سال‌های اخیر، ذهن کسانی را که نگران فروپاشی نهاد خانواده هستند، به خود مشغول کرده‌است.


بررسی بحران حوزه یورو و تاثیر آن بر روابط اقتصادی اتحادیه با آمریکا و چین
این پژوهش، با نگاهی انگ زدوده به طلاق، صرفا اون‌را به عنوان یک پدیده‌ای اجتماعی بررسی کرده‌است.


بررسی مجموعه داستان کوتاه "یکی بود و یکی نبود" جمال‌زاده بر اساس سبک‌شناسی نقش‌گرا
در این بررسی طلاق عاطفی، دو رهیافت وجود دارد: در رهیافت نخست (پل بوهانال)، طلاق عاطفی یکی از مراحل نیل به سویِ طلاق قانونی و در رهیافت دوم، طلاق عاطفی نه مرحله‌ای پیش از طلاق قانونی، که خود پدیده‌ای مجزا محسوب می‌شود؛ طلاق عاطفی در امتدادِ مفهوم "خانواده‌ی توخالیِ" ویلیام جی.


بررسی تاثیر رشد قابل تحمل و ریسک شرکت از منظر تئوری علامت دهی
گود مطرح می‌گردد: «خانواده‌ی توخالی، خانواده‌ای هست که اعضای اون به زندگی ادامه‌ می‌دهند ولی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و احساس، محروم هستند».


ارجحیت استراتژی فراشناختی در یادگیری لغت توسط زبان آموزان ایرانی
از اون‌جاکه شناختِ هر پدیده‌ی اجتماعی، مقدم بر آسیب‌شناسی اون هست، محقق با تمرکز بر چیستی مفهوم طلاق عاطفی، به بررسی نسبت اون با مفهوم طلاق قانونی پرداخته هست.


بررسی رابطه بین کارآفرینی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی دانشگاه پیام نور قم)
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد «میان وقوع طلاق عاطفی و طلاق قانونی در کسانی که اقدام به طلاق قانونی می‌نمايند، رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد».


امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در موسسه آموزش عالی کار
بنابراین، رهیافت نخست در مطالعه‌ی پدیده نادرست به نظر می‌رسد.


چالش میان سنت های قبیله ای و شهری در ساختار سیاسی حکومت سلجوقیان ایران
نمونه‌گیری این پژوهش، هدفمند بود و 200 پرسش‌نامه (زن و مرد) از کسانی‌که با مراجعه به مجتمع قضایی شماره 2 تهران، اقدام به طلاق قانونی نموده ‌بودند را شامل می‌شد.


ارائه یک روش ترکیبی از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه و مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی دستگاه های خودپرداز
اثباتِ فرضیه‌ی بنیادین این پژوهش، از طریق آزمون «فی و کرامر» میان متغیرها (طلاق قانونی و عاطفی) صورت گرفت: عدم تقسیم وظایف، عدم وجود شبکه‌ی ارتباطات و معاشرت‌های مشترک، عدم گذراندن وقت‌های مشترک، وجود طلاق مالی، عدم وجود رابطه‌ی عاطفی- جنسی میان زوجین، وجود روابط عاطفی- جنسی خارج از ازدواج، به عنوان ویژگی‌های زندگی در وضعیت طلاق عاطفی در میان نمونه‌ها مورد سنجش برنامه گرفت.

هم‌چنین فرضیه‌های فرعی پژوهش در خصوصِ رابطه‌ی معکوسِ «داشتن فرزند و طلاق قانونی»(آزمون فی و کرامر) و «تعداد سنوات زندگی مشترک و طلاق قانونی»(آزمون کای اسکوئر) رد شدند.

واژگان کلیدی: خانواده، طلاق قانونی، طلاق عاطفی، خانواده توخالی، زندگی در وضعیت طلاق عاطفی.
72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews