تاثیر هم سویی استرات‍‍‍‍‍‍ژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی (رقابتی)بر عملکرد بانک (مطالعه موردی بانک ملت)


تاثیر هم سویی استرات‍‍‍‍‍‍ژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی (رقابتی)بر عملکرد بانک (مطالعه موردی بانک ملت)
در دنیای امروز ساوقت ها می توانند از طریق به کارگیری هستراتژی های اثربخش مدیریت منابع انسانی نوعی از ویژگی ها و رفتار را در کارکنان خود ایجاد نمایند و پرورش دهند که برای موفقیت ساوقت ضروری هست.


الازهر و اسلام سیاسی
به عبارت دیگر هستراتژی منابع انسانی توسعه نیروی انسانی را برای دست یابی به الزامات هستراتژی کلی ساوقت تسهیل می نماید،که در نتیجه اون اهداف و ماموریت های ساوقت قابل دست یابی خواهند بود.


بررسی روند توجه به ارتباطات در یونسکو از آغاز تاکنون و میزان بازتاب آن در نشریه ی پیام یونسکو ( نسخه فارسی ) ، (دو دوره ی 1987 – 1974 و 1999- 1987 )
بنابراین چنانچه میان هستراتژیهای رقابتی ساوقت، و هستراتژی های منابع انسانی ارتباط و پیوستگی نزدیکی وجود داشته باشد می توان انتظار داشت تا اقدامات به کار گرفته شده توسط مدیریت منابع انسانی اهداف ساوقت را پشتیبانی نماید و در نتیجه ساوقت عملکرد بهتری را نشان دهد.


بررسی مقایسه ای نظرات خیام و شوپنهاور درباب معنای زندگی
بر این پايه در این تحقیق با توجه به مسئله موجود در حوزه منابع انسانی در موسسه مالي ملت، همردیفی هستراتژی منابع انسانی و هستراتژی های رقابتی مورد بررسی برنامه گرفت و تاثیر این همردیفی روی عملکرد موسسه مالي اندازه گیری شد.


خوانش خودواساز از رمان "شب زنده داری فین اگنها" اثر جیمز جویس
به این منظور پرسشنامه ای طراحی و بین 200 نفر از مدیران و معاونین موسسه مالي ملت توزیع شد.


ارزیابی عملکرد پرتفوی بانک ملی ایران براساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان داد که هستراتژی منابع انسانی و هستراتژی های رقابتی در موسسه مالي در راستای هم بوده و تاثیر بسزایی بر ابعاد سه گانه عملکرد( روحیه ساوقتی، عملکرد مالی و عملکرد کلی) داشته هست.


شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری نزد مشتریان بانک سپه قم بر مبنای مدل سه شاخگی


تحلیل محتوای تبلیغات تجاری رادیو جوان با تاکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی در زمستان 1389
نمایه ها:


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews