بررسی نقش عناصر برنامه درسی در پرورش مهارت های زندگی قرن 21 از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی91-90


بررسی نقش عناصر برنامه درسی در پرورش مهارت های زندگی قرن 21 از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی91-90
چکیده هدف از این تحقیق بررسی نظر معلمان ابتدایی درمورد نقش عناصر برنامه درسی برپرورش مهارت های زندگی قرن 21 دانش آموزان ابتدایی که با هستفاده از یک تحقیق توصیفی پیمایشی برروی 370 نفر از معلمان ابتدایی مدارس پسرانه شهر شهرستان تهران انجام شد.


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت کیفیت در سازمان‌های مجازی با استفاده از رویکرد MADM
معلمان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند با هستفاده از پرسشنامه محقق ساخته 60 سوالی که بر پايه 10 عنصر برنامه ریزی اکر تنظیم شده بود جمع-آوری شد واز طریق آزمون t مستقل مورد بررسی برنامه گرفت ونتایج بدست آمده نشان داد که: - از نظر معلمان همه ی عناصر ده‌گانه برنامه درسی بیش از سطح متوسط بر پرورش مهارتهای زندگی قرن 21 موثر هستند.


مطالعه و بررسی فرآیندهای ISO/TS قبل و بعد از اخذ گواهینامه استاندارد در شرکت تزئین خودرو
- عنصر هدف با عنصر محتوا، مواد آموزشی فضا ووقت رابطه معنی داری دارد وتأ ثیر بیشتری نسبت به این عناصربر روی پرورش مهارتهای زندگی قرن 21 بر دانش آموزان دوره ابتدایی شهر شهرستان تهران دارد.


بررسی میزان استفاده ورضامندی سالمندان کرمانی از رسانه های جمعی(رادیو،تلویزیون ومطبوعات)
عناصر برنامه درسی از لحاظ میزان تأ ثیر برپرورش مهارتهای زندگی قرن 21 دردوره های مختلفی برنامه دارند واولویت این تأثیر با توجه به نظرات معلمان مشخص گردید.


بررسی مقایسه ای تحلیل گفتگوی برنامه های زنده ی رادیو ایران و رادیو جوان با رویکرد به زبان معیار در رادیو
واژه‌های کلیدی:اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی، یادگیری، مواد و منابع آموزشی فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان، وقت آموزش، فضای آموزش، گروه‌بندی دانش آموزان، ارزشیابی دانش آموزان، منطق و چرایی

خوانش لیوتاردی از امر برین در تونی موریسون
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews