بررسی تأثیر ارتباط میان دانش برون سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمه آسیا)


بررسی تأثیر ارتباط میان دانش برون سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمه آسیا)
مدل بازاریابی از دیدگاه تولیدگرا به دیدگاه مشتری‌گرا تغییر جهت داده هست و مشتریان نیز به طور روز افزونی بر کیفیت محصولات و خدمات مصرفی تاکید دارند تا قیمت.


ویژگی های بهشتیان و دوزخیان از منظر نهج البلاغه
با این اوصاف بهبود کیفیت خدمات به موضوعی کلیدی برای مدیران تبدیل شده هست.


تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید مخصوص بر ایران
بعلاوه از اونجا که کیفیت خدمات باید از طریق راه‌های نوین شیوه انجام کار و تنظیم مجدد خدمات بهبود یابد، شرکت‌ها باید در فرآیند پردازش دانش خود به منظور کسب دانش برون ساوقتی مورد نیاز جهت ارائه خدماتی که رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت، بکوشند.


بررسی تاثیر مدیریت دانش بر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) با در نظر گرفتن عوامل سازمانی(مورد مطالعه شرکت همکاران سیستم)
از این گذشته شرکت‌ها اصولا دانش را از منابع خارجی بدست می‌آورند و لذا روابط‌شان با مشتریان، عرضه‌نمايندگان و رقبا به عنوان مهم‌ترین منابع اطلاعاتی به شمار می‌رود.


بررسی تأثیر کارآفرینی اجتماعی بر کیفیت زندگی: مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه ی "مهرآفرین پناه عصر"
اگر چه ادبیات تحقیقی در حوزه درک ضرورت کیفیت خدمات و توسعه راه‌های بهبود اون غنی هست، لیکن بیشتر این پژوهش ها بر فعالیت‌های ساوقتی نظر داشته و به عنوان معیاری برای سنجش آثار مدیریت دانش به کار رفته‌اند و مطالعات اندکی تاثیر دانش برون‌ساوقتی را بر کیفیت خدمات مورد بررسی برنامه داده‌اند.


صلاحیت و آئین رسیدگی در هیأت نظارت سازمان ثبت
بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر ارتباط میان دانش برون‌ساوقتی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات می‌پردازد و نشان می‌دهد که ساوقت‌ها چگونه از زنجیره دانش جهت کسب دانش برون‌ساوقتی و ارتقای کیفیت خدمات هستفاده می‌نمايند.


تصفیه امور شرکتهای تجاری پس از انحلال (غیر از ورشکستگی)با توجه به قانون فعلی و پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
داده‌های این تحقیق به تعداد 136 عدد پرسش‌نامه کامل از کارشناسان شرکت بیمه آسیا جمع‌آوری شده هست.


اولویت بندی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژی از دیدگاه کشاورزان مطالعه موردی مرکبات استان مازندران
روش تحقیق پیمایشی می‌باشد و برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها از همبستگی، اونالیز رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون فریدمن بهره گرفته شده هست.


نقش مدیریت شهری در توسعه ی صنعت گردشگری، مطالعه موردی : کلان شهر اصفهان
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر دانش برون‌ساوقتی (شامل متغیرهای دانش مشتری و دانش رقبا)، فعالیت‌های زنجیره دانش و کیفیت خدمات را بهبود می‌دهد و هم‌چنین این متغیر با هستفاده از نقش میانجی فعالیت‌های زنجیره دانش بیشتر می‌تواند کیفیت خدمات را بهبود ببخشد.

یافته‌های تحقیق پیشنهادهایی را برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در بر داشته و توصیه‌هایی را برای پژوهش‌های آتی بیان می‌دارد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews