ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران، نمونه موردی: منطقه1 ‌شهرتبریز


ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران، نمونه موردی: منطقه1 ‌شهرتبریز
چکیده: امروزه علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی، سوانح طبیعی به خصوص زلزله، از دغدغه‌های اصلی جوامع هست که تا کنون، روشی برای جلوگیری از وقوع و یا پیش بینی اون ابداع نشده هست و تنها راه ممکن برای مقابله با این فاجعه‌ی طبیعی، برنامه ریزی پیش از وقوع زلزله، برای کاهش اثرات ناشی از اون از طریق مدیریت بحران می‌باشد.


تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر رشد صنایع کارخانه ای در ایران
کشور ما به دلیل برنامه گرفتن روی کمربند زلزله، از این نظر بسیار مورد تهدید هست.


آثار الحاق ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات
به همین جهت، برنامه ریزی جهت کاهش اثرات زلزله باید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت کشور تبدیل شود.


مفهوم استراتژیک نوین ناتو (لیسبون2010) و پیامدهای امنیتی آن برای روسیه
شهر تبریز نیز به دلیل برنامه گرفتن چندین گسل در اطراف اون، جزو لرزه خیزترین مناطق کشور محسوب می‌شود، بر این پايه توجه به ارزیابی آسیب‌پذیری این شهر و برنامه ریزی در جهت کاهش آسیب‌های ممکن، از ضروریات مدیریت شهری تبریز می‌باشد.


مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هویت ( ملی/دینی) در بین جوانان 15 تا 30 سال شهر تهران
در این میان شریان‌های حیاتی به عنوان اصلی‌ترین اجزای هر کلان شهر در اولویت اول قرارمی‌گیرد.


نقش مدیریت برند در ایجاد سرمایه گذاری مخاطره آمیز جدید در بنگاه های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه صنعت مواد غذایی)
به عبارت دیگر درصورت آسیب‌پذیر بودن جدی و نقص کاربری یکی از شریان‌های حیاتی، فعالیت‌های شهری و یا امداد رسانی در وقت بحران فلج می‌شود و به این ترتیب خسارات جانی و مالی رو به فزونی می‌گذارد.


نقش شهرداریهای ایران در آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
شبکه معابر شهری از مهم‌ترین شریانهای حیاتی شهرها محسوب می‌شوند که مخصوصا سپس بحران، در عملیات امداد و نجات،تخلیه‌ی مجروحان و...


اثرات تقابلی بازخورد های استخراجی، باز تولیدی و فرا زبانی بر روی دستور زبان دوم در آموزش مبتنی بر فرم
تاثیر بسزایی دارند.


بازتاب خانواده در نشریات عامه پسند خانوادگی
بنابراین ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و برنامه ریزی برای کاهش این آسیب‌ها امری ضروری می‌نماید.در این رساله، برای ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر منطقه1 تبریز، 3معیار درجه محصوریت،تراکم و ویژگی‌های ساختمانی انتخاب شدند.

که معیار تراکم شامل زیر معیار تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی و معیار ویژگی‌های ساختمانی شامل پنج زیر معیار قدمت بنا،کیفیت بنا،نوع کاربری،سطح اشغال و نوع مصالح می باشد که هریک از این زیر معیارها، خود نیز دارای چندین زیرمعیارهستند که با روش دلفی ارزش‌گذاری شدند.

در نهایت پس از ارزیابی آسیب‌پذیری معابر در هر زیر معیار، با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE)، معیارها همپوشانی شدند.

نتایج نهایی حاکی از این هست که، آسیب پذیری شبکه معابر محدوده‌ی مود مطالعه(جز در ناحیه‌ی1)، در سایر نواحی بیشتر از حد متوسط، و عمدتا زیاد و خیلی زیاد هست.

آسیب‌پذیری شبکه معابر در محلات اسکان غیررسمی بیشتر به چشم می‌خورد که در برنامه‌ریزی‌ها باید در الویت برنامه بگیرند.

واژگان کلیدی: مدیریت بحران، آسیب‌پذیری، شبکه معابر


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews