تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی استان گیلان


تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی استان گیلان
تعادل یکی از اجزای کلیدی و جدایی ناپذیر آمادگی جسمانی در فعالیت های روزانه و عملکردهای ورزشی می باشد.


مفهوم استراتژیک نوین ناتو (لیسبون2010) و پیامدهای امنیتی آن برای روسیه
تهیه نورم های بومی جهت آزمون های آمادگی جسمانی ارزش و اعتباری را جهت یکپارچه کردن ارزشیابی درس تربیت بدنی بوجود خواهد آورد.


مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هویت ( ملی/دینی) در بین جوانان 15 تا 30 سال شهر تهران
بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی هستان گیلان بود.


نقش مدیریت برند در ایجاد سرمایه گذاری مخاطره آمیز جدید در بنگاه های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه صنعت مواد غذایی)
در این تحقیق 134 نفر دانش آموز کلاس اول راهنمایی با میانگین سن 12 سال، میانگین قد 41/9±52/150سانتی متر، میانگین وزن 31/10±66/42 کیلوگرم، میانگین BMI 71/3±02/19 کیلوگرم بر متر مربع و طول پای حقیقی 5/.±27/83 سانتی متر و 133 نفر دانش آموز پایه دوم راهنمایی با میانگین سن 13 سال، میانگین قد 71/7±01/155 سانتی متر، میانگین وزن 87/10±81/49 کیلوگرم، میانگین BMI 74/3±63/20 کیلوگرم بر متر مربع و میانگین طول پای حقیقی 07/5±92/84 سانتی متر و 133 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمایی با میانگین سن 14 سال، میانگین قد 83/6±40/159 سانتی متر، میانگین وزن 62/10±38/52 کیلوگرم، میانگین BMI 53/3±69/20 کیلوگرم بر متر مربع و میانگین طول پای حقیقی 17/5±76/86 سانتی متر شرکت کردند.


نقش شهرداریهای ایران در آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون لک لک و ستاره هستفاده شد.


اثرات تقابلی بازخورد های استخراجی، باز تولیدی و فرا زبانی بر روی دستور زبان دوم در آموزش مبتنی بر فرم
داده ها پس از بررسی توصیفی با هستفاده از آزمون های کالموگراف اسمیرانف، ANOVA، t همبسته و tمستقل ، کروسکال والیس، ویلکاگسون و Uمن ویتنی هستفاده شد.


بازتاب خانواده در نشریات عامه پسند خانوادگی
در نهایت نورم تعادل در پای برتر و غیربرتر برای هر یک از سه رده سنی تدوین شد.


ارتباط اخلاق و سیاست در ارا و اندیشه های رهبری جمهوری اسلامی ایران
تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین تعادل سه رده سنی و تعادل پای برتر و غیربرتر تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p<).


رابطه نظام حاکمیت شرکتی و پیشگیری از کژگزینی شرکت های بیمه در ایران
این بدان معنی هست که با افزایش سن تعادل افزایش می یابد و تعادل در پای برتر به علت هماهنگی عصبی عضلانی، بیشتر هست.
60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews