ارتباط بین سطح تحصیلات و بازده آن در ایران


ارتباط بین سطح تحصیلات و بازده آن در ایران
در دهه‌های اخیر عرضه‌ی‌ نیروی کار تحصیل‌کرده به بازار کار افزایش یافته هست که باعث پدیدار شدن تحصیلات بیش‌از اندازه شده هست.


رابطه نظام حاکمیت شرکتی و پیشگیری از کژگزینی شرکت های بیمه در ایران
تحصیلات بیش از اندازه به حالتی اطلاق می‌شود که، افراد نسبت به نیاز‌ شغل‌هایشان از تحصیلات بیشتری برخوردار هستند.


چگونگی پاسخگویی به سوالات کودکان دبستانی درباره خدا
در نقطه‌ی مقابل اون تحصیلات کمتر از اندازه وجود دارد که افراد تحصیلاتی کمتر از نیاز‌های شغل‌هایشان خواهند داشت.


دلائل حمله چِنگیز خان به ایران
تحصیلات کمتر از اندازه و بیش از اندازه، بالقوه پدیده‌ای هزینه‌بر برای اقتصاد محسوب می‌شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می‌سازد.


تبیین الزامات پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه منطقه ای "نمونه موردی شهر ری"
در این مطالعه سعی شده هست که با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM) و به کمک کدهای طبقه ‌بندی مشاغل (ISCO) و با هستفاده از داده‌های طرح آمارگیری از ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و با هستفاده از مدل لاجیت، معادلات مینسر، (ORU) و وردوگو- وردوگو به بررسی شرایط موثر بر تحصیلات بیش‌ازاندازه و کمتراز اندازه و بازده سال‌های تحصیل، تحصیلات بیش‌ازاندازه و کمترازاندازه بپردازیم.


بررسی اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی
در این راستا متغیرهای دیگری هم‌چون جنسیت، تأهل و مالکیت به لحاظ دولتی و خصوصی بودن نیز مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی واستقرار مدیریت دانش (مورد کاوی موسسه غیر انتفاعی سازمان مدیریت صنعتی )
نتایج تحقیق در بخش بررسی شرایط موثر بر تحصیلات بیش از اندازه وکمتر از اندازه، با هستفاده از مدل لاجیت، نشان می‌دهد که، افرادِ دارایِ تجربه‌ی کمتر، مردان و افراد شاغل دربخش خصوصی با احتمال بیشتری در گروه تحصیلات بیش از اندازه برنامه می‌گیرند و افراد با تجربه بیشتر، زنان، متأهلین و افراد شاغل در بخش دولتی و اشخاصی که به زبان فارسی تسلط ندارند، با احتمال بیشتری نسبت به سایرین، در گروه تحصیلات کمتر از اندازه برنامه می‌گیرند.


تاثیر ترکیب تمرین مقاومتی و ویبریشن کل بدن بر غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی در مردان جوان
نتایج تحقیق در بخش بررسی بازده تحصیلات و با هستفاده از مدل مینسر نشان دهنده‌‌ی نرخ بازده 8.5% به ازای هر سال آموزش هست.


آموزش وجه به غیر فارسی زبانان
همچنین بازده تحصیلاتِ به‌اندازه در مدل (ORU) 11.5% ؛ بازده هر سال تحصیلات بیش‌ازاندازه برابر با 9.9% و بازده هر سال تحصیلات کمترازاندازه منفی 3.5% بدست می‌آید.

بازده هر سال آموزش رسمی با هستفاده از مدل وردوگو- وردوگو به طورمتوسط9.3% بدست می‌آید و نتایج این مدل بیان می‌دارد که، در صورتِ برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات بیش‌ازاندازه دارند در مقایسه با افرادی که تحصیلاتشان بیش‌ازاندازه نیست، درآمد کمتری کسب می‌نمايند و افرادِ دارایِ تحصیلات کمترازاندازه، نسبت به کسانی که تحصیلاتشان کمترازاندازه نیست، درآمد بیشتری کسب می‌نمايند.

همچنین باید بیان داشت که در تمامی مدل‌ها مردان و متأهلین به صورت معنی‌داری درآمد بیشتری نسبت به سایرین کسب می‌نمايند.
66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews