مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و استرس در مادران دارای فرزندان معلول و عادی


مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و استرس در مادران دارای فرزندان معلول و عادی
چکیده : این پژوهش با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و هسترس در مادران دارای فرزند معلول و عادی شهرستان فیروز آباد انجام شد.


ارزیابی همسویی استراتژی ها در شرکت اروند خودرو با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری چند معیاره فازی
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مادران دارای فرزندان معلول و عادی شهرستان فیروز آباد تشکیل می دادند.


مفهوم شهروزندگی مدرن دراشعارمفتون امینی وشمس لنگرودی وحافظ موسوی
که از بین اونها 160 نفر با شیوه نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.


تحصیل دلیل درحقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
به وسیله مقیاس های دلبستگی بزرگسال، خویشتن پنداره و هسترس اطلاعات میدانی مورد نیاز پژوهش گردآوری شد.


مطالعه عدم تمایل ایرانیان به بیمه عمر جامع و پیشنهاد راهکارهای موثر
در این مطالعه از آزمون شاپیرو ویلک برای تست نرمالیتی داده ها و از آزمون های مانوآ، t دو نمونه ای مستقل و یو من ویتنی برای جواب دادن به سوالات و فرضیات تحقیق هستفاده گردید.


استرداد دعوا در حقوق ایران
نتایج نشان داد مادران دارای فرزند معلول از میزان هسترس بالاتر و خودپنداره کمتری در مقایسه با مادران فرزندان عادی برخوردار بودند.


تاثیر سیاستهای اتحادیه اروپا بر روند صلح خاور میانه
هم چنین بین سبک های دلبستگی مادران دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.


بررسی رابطه بین عملکرد مدیران آموزشی ، جو سازمانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان
کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی، خودپنداره، هسترس، معلولیت

پیامهای تربیتی ضرب المثلهای نهج البلاغه و غررالحکم


72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews