نقش بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی


نقش بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی
چکیده به منظور بررسی نقش بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت، خدمات ونفت وگاز)، در دوره وقتی 1386-1352، مدلی درچارچوب 13 معادله، 6 اتحاد و7معادله تصادفی شبیه سازی شده هست.


باز شناسی راویان امامیه و میراث حدیثی مدینه در عصر حضور
نتایج حاصل از تخمین معادلات با هستفاده از روش معادلات ظاهرا نامرتبط (SURE)، نشان داد که بخش صنعت، تاثیر مثبت ومعنی داری بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی دارد.


بررسی عناصر داستانی رمان «عصفور من الشرق» توفیق حکیم
اما بخش خدمات این بخش را متضرر میکند.


بررسی تأثیر آموزش فلسفه به روش کند‌و‌کاو فلسفی بر میزان خلاقیت و آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی ناحیه یک شهر همدان در سا
همچنین بخش نفت وگاز تاثیری بر تولید این بخش ندارد.


تأثیر هوش هیجانی بر فرایندهای مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی:کارکنان شعب منطقه غرب بانک ملت شهر تهران)
بخش صنعت ازهمه بخش‌های اقتصادی سود میبرد.


طراحی و ایجاد پیکره ی تولیدی زبان آموز فارسی
همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین بخش‌های اقتصادی در ایران رابطه محکم وحمایتی وجود ندارد ودر تدوین هستراتژی، بایستی بر پیوند میان بخش‌های کشاورزی وصنعت تاکید شود.


طراحی سبد سهام مناسب با استفاده از تکنیک دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای
رشد بخش خدمات نیز باید در سایه رشد سایر بخش‌ها باشد.


لیلی و مجنون نظامی گنجوی و مجنون لیلی احمد شوقی" بررسی تطبیقی"
به گونه ای که این بخش درجهت رفع نیاز بخش‌های دیگر گام بردارد.


اولویت بندی عوامل موثر بر تعامل دانشگاه و صنعت با تاکید بر نظام نوآوری‎ ‎منطقه ای مورد مطالعه استان قم
کلمات کلیدی: بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، بخش کشاورزی، ایران


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews