بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر عملکرد آنان از دیدگاه معلمان شهرستان چالوس


بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر عملکرد آنان از دیدگاه معلمان شهرستان چالوس
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شخصیت مدیران بر عملکرد اونان از دیدگاه معلمان مدارس شهرستان چالوس سال 92-91 انجام شده هست.دراین پژوهش شخصیت از دیدگاه آیزنگ و عملکرد مدیران نیز از دیدگاه کمپل مورد بررسی برنامه خواهد گرفت.این پژوهش از نوع توصیفی- آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران 98نفرو معلمان585 نفرمدارس چالوس و نمونه آماری برپايه جدول مورگان مدیران78نفر و معلمان234 نفر می باشد.روش نمونه گیری تصادفی می باشد و شیوه ی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه هست.


ارزیابی بهره وری و میزان سرانه فضا و بهره برداری از اماکن ورزشی استان البرز از دیدگاه مدیران ورزشی استان
برای شخصیت از پرسشنامه شخصیت آیزنک و برای عملکرد از پرسشنامه محقق ساخته خانم معصومه آقاکثیری که بر پايه تقسیم بندی کمپل از وظایف مدیران طراحی شده هست می باشد.


تاثیر ساز و کارهای فرهنگی امویان (سفیانی)بر تحولات سیاسی عراق و حجاز
پایایی پرسشنامه با اجرای30 نفر از افراد جامعه، با هستفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد، که پایایی پرسشنامه 75/0 به دست آمد.


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران 1388-1380
روش های آماری این پژوهش در سطح توصیفی با هستفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، %، انحراف معیار، میانگین از روشهای آماری شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در سطح آمار هستنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای (آزمون کولموگوروف اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یو من-ویتنی، رگرسیون چندگانه، آزمون فریدمن) هستفاده شده هست.یافته های پژوهش نشان داد که بین درونگرایی مدیران وعملکرد اونان از دیدگاه معلمان رابطه ی معکوسی وجود دارد.


ترجمه ی ادبیات کودکان و تاثیر آن بر شکل گیری هویت آنها بر اساس نظریه ی هلن تی. فرانک
بین برونگرایی مدیران وعملکرد رابطه وجود ندارد.


استفاده از روش های بدون مش در حل مسائل الکترومغناطیس حوزه زمان با تاکید بر مبحث پایداری
بین نوروتیک بودن مدیران وعملکرد اونان رابطه وجود داردبا ضریب همبستگی منفی بنابراین رابطه معکوس می باشد.


حدود دخالت دولت در فدراسیون فوتبال ج.ا.ا با تأکید بر استقلال آن
بین دیدگاه معلمان زن و معلمان مرد نسبت به عملکرد مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد.


بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی مدیران با فرسودگی شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهر تهران
واژگان کلیدی: برون گرایی – درون گرایی – نوروتیک بودن – شخصیت

بررسی شکافهای مدیریت دانش مشتری در فضای کسب و کار الکترونیک(مورد مطالعه : بیمه ایران)
نمایه ها:


78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews