حمایت از طرح های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا


حمایت از طرح های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
طرح صنعتی آفرینه‌ای زیباشناختی به صورت دو بعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی هست.


بررسی ارکان و عناصر جنایت تجاوز از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
برای حمایت از طرح‌های صنعتی وجود دو دسته شرایط ایجابی و سلبی لازم هست.


ارتباط مولفه های باورهای غیر منطقی با پیشرفت تحصیلی
این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبیقی شرایط حمایت از طرح صنعتی و ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته هست.


تحلیل محتوای کتب درسی مقطع ابتدایی بر پایه جامعه‌پذیری جنسیت
در این راستا با بررسی به عمل آمده در دو نظام مزبور برای حمایت از طرح صنعتی جدید بودن، داشتن کاربرد صنعتی، عدم تلازم طرح صنعتی با عملکرد فنی محصول، عدم تعارض طرح با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم تشابه با نمادهای ملی و دولتی، لازمه حمایت به شمار آمده هست.


بررسی گونه گفتاری رایانه پیشگان با توجه به مفهوم پادزبان هلیدی
در نظام حقوقی ایران به صراحت از شرط تمایز ظاهری محصول سخن فرموده شده هست، حال اون که در نظام اتحادیه اروپا، چنین شرطی مورد تصریح برنامه نگرفته هست.


شناسایی الگوهای تامین مالی در طیف های مختلف فعالیت (شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران)
اصالت و ثبت که در حقوق ایران از اون به عنوان شرط حمایت از طرح صنعتی یاد شده، در اتحادیه اروپا شرط حمایت نیست.


بررسی فرصت های سرمایه گذاری و افزایش اشتغال شهرستان سراوان
شرط عدم وابستگی قطعه حاوی طرح به محصول اصلی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به عنوان شرط حمایت، مورد پذیرش برنامه گرفته هست.


عوامل موثر در استقرار مدیریت ارتباط با شهروندان
در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، صدور برنامه تأمین دلیل، دستور موقت و ضمانت اجرای گمرکی برای حمایت از حقوق ناشی از طرح صنعتی، پیش‌بینی شده هست.


تحلیل محتوای اخبار شبکهآینس آذربایجان در مورد مسائل ایران درحوزه جنگ نرم رسانه ای
اما پیش‌بینی مقررات راجع به مسوولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا به قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه واگذار شده هست.

در حقوق ایران نیز بحث چگونگی جبران خسارت در نظام حمایتی ویژه طرح‌های صنعتی مورد پیش‌بینی واقع نگردیده هست.

نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در حقوق ایران با ضمانت اجرای کیفری مواجه هست در حالی که مقررات اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری در این خصوص را به قوانین ملی کشورهای عضو محول نموده هست.

واژگان کلیدی: طرح صنعتی، شرایط حمایت، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری.
54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews