بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی نظام بانکداری ایران


بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی نظام بانکداری ایران
فعالیت موسسه مالي‌ها‏ و به طور کلی صنعت موسسه ماليداری، بی گمان یکی از پايه ی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شود.


تحلیل محتوای اخبار شبکهآینس آذربایجان در مورد مسائل ایران درحوزه جنگ نرم رسانه ای
بارزترین مشخصه موسسه مالي‌ها‏ از یکسو اعطای تسهیلات مالی و از سوی دیگر سپرده پذیری از عموم آحاد جامعه هست بر همین پايه گروهی از صاحبنظران اقتصاد و موسسه ماليداری، علت اصلی شنمايندگی و ناپایداری موسسه مالي‌ها‏ را در همین واقعیت ریشه یابی می نمايند.


بررسی رابطه بین برنامه ریزی درسی با فرایند یادگیری دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج
همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود موسسه ماليهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در شبکه موسسه ماليی کشور سهم اونان در صنعت موسسه ماليداری افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده هست.


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان درخرید چای ایرانی (مطالعه موردی: مصرف کنندگان شهرستان بجنورد)
از این رو بررسی تاثیر چنین تغییراتی در سیستم موسسه ماليی کشورلازم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیری رقابت در این بازار نیز کمک نماید.


مطالعه رابطه بین ویژگی سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هرچه درجه رقابت پذیری سیستم موسسه ماليی بیشتر باشد نشان دهنده وجود کارایی و بهره وری بیشتر در بازار هست.


تحریف‌های شناختی و تصور از بدن در اضطراب اجتماعی نوجوانان
این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری تمرکز و ثبات نظام موسسه ماليداری و معرفی انواع متغیرهای موثر بر ثبات مالی نظام موسسه ماليداری، اثر تمرکز بازار موسسه ماليداری را بر ثبات نظام موسسه ماليداری در کشور ایران در طول دوره‌ی سالهای 1388- 1380 برای 17 موسسه مالي دولتی و خصوصی و در قالب رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافتهGMM ) مورد تجزیه و تحلیل برنامه داده هست.


پلیس ترمیمی و پیشگیری از تکرار جرم
نتایج حاصل از برآورد الگوها(شامل برآورد 4 شاخص تمرکز هرفنیدال هیرشمن، سه موسسه مالي برتر، اونتروپی و هانا-کای به صورت جداگانه) نشان می‌دهند که عامل تمرکز ساختار موسسه ماليداری دارای تاثیر مثبت معناداری بر ثبات مالی نظام موسسه ماليداری می باشد.


بررسی رابطه بین ابعادپرخاشگری با بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان شهر خرمآباد
یعنی هرچقدر تمرکز بازار موسسه ماليداری بالاتر باشد ثبات نظام موسسه ماليداری رشد فزاینده‌ای دارد.


رتبه‌بندی بانکهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهاداربا رویکرد کارت ارزیابی متوازن (BSC)
از دیگر نتایج تحقیق می توان به تاثیر مثبت نسبت سرمایه، نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، نرخ تولید ناخالص داخلی و تاثیر منفی نرخ تورم، نسبت وام ها، نسبت هزینه و نسبت سپرده بر ثبات مالی نظام موسسه ماليداری اشاره نمود.
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews