الویت بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی جذب گردشگر در ایران


الویت بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی جذب گردشگر در ایران
با توجه به نتایج آماری، قرن 12 میلادی عصر صنعت گردشگری و ارتقای اون میباشد که با در نظر گرفتن پتانسیلهای موجود در ایران، میتواند سپس نفت، به عنوان صنعتی پاک مهمترین منبع درآمد ارزی ایران باشد.


بررسی رابطه میان استفاده از راهبردهای یادگیری و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 91 - 1390
یکی از جنبه های وسیع گردشگری، توجه به پتانسیلهای گردشگری فرهنگی و اجتماعی هست که شرایط مهمی در اون تاثیرگذار هستند.


ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت‌های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها
در این تحقیق ضمن مطالعه نظریات مختلف در زمینههای پتانسیلهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری، شرایط مختلفی که در جذب گردشگر دخیل هستند بررسی میشوند .


فرهنگ‌‌‌‌نامه‌ی صورخیال در سروده‌های پیشاهنگان شعر پارسی (از نیمه‌ی دوم قرن سوم تا پایان قرن چهارم هجری )
در راستای برنامهریزی بهتر برای ارتقاء این صنعت، این شرایط و پتانسیلها در قالب یک پرسشنامه مقایسات زوجی در چهار بخش پتانسیلهای فرهنگ و تمدن، آثار تاریخی و باستانی، فرهنگ اجتماعی و مذهب تنظیم و نظر کارشناسان امر در اولویتبندی اونها جمع آوری شده هست.


رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان صنایع هوا فضا
نتایج حاصل از پرسشنامه با هستفاده از تکنیک AHP ، بوسیله نرمافزار تحلیل آماری Expert Choice تجزبه و تحلیل گردیده هست.


بررسی تاثیر مصرف کافئین قبل از فعالیت مقاومتی بر پاسخ بعضی هورمونها
مهمترین الویت در جذب گردشگر با توجه به نتایج تحقیق اعیاد ملی و پایینترین الویت رویدادهای مرتبط با اندیشمندان زبان فارسی تشخیص داده شد.


روش چند وجهی در بررسی ژانر اسلایدهای پاورپینت جلسات دفاعیه تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان
در پایان با توجه به تحلیل حاصل از اولویت بندی شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی ایران در جذب گردشگر، پیشنهادات و راهکارهایی متناسب با شرایط فعلی و درجه اهمیت اونها در راستای توسعه و بهبود نقاط قوت فرهنگی و اجتماعی و نیل به سمت توسعه پایدار ایران بیان میگردد.


شناسایی و تحلیل موانع اصلی جهت توسعه بیمه های اشخاص و ارائه راهکارهای مناسب رفع آن


سنجش هوش فرهنگی و رابطه آن با رضایت شغلی کتابدارن کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران


54 out of 100 based on 39 user ratings 1214 reviews