بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توانمند سازی مدیریت دانش در بنگاه های دانش بنیان


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توانمند سازی مدیریت دانش در بنگاه های دانش بنیان
ساوقت های امروزی برای باقی مانده در بازار رقابت جهانی نیازمند مدیریت بر دانش ساوقت خود می باشند.


بررسی نقش شرم و احساس گناه در اعتیادپذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
مدیریت دانش مفهومی میان رشته ای هست و تاکید اون بر دانش، اونرا از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند.


ارتباط ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد اسکی اسنوبرد
مدیریت دانش، به اجمال، هنر ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی یا سرمایه های معنوی ساوقت بوده و درحقیقت، مدیریت آشکار و نظام مند دانش و فرایندهای خلق، جمع آوری، ساوقتدهی، پخش و هستفاده مرتبط با اون هست.


هم معنایی بافتی افعال در زبان فارسی ومطالعه ی شیوه ی آموزش آن به غیر فارسی زبانان
توانمندسازهای مدیریت دانش ایجاد نماينده زیرساخت‌های لازم در ساوقت جهت افزایش کارایی فرآیندهای مدیریت دانش هستند.


بهینه‌یابی هزینه کل موجودی در زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدکننده چند خریدار؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو بابل
(Sarvary, ????).


بررسی تأثیر سبک زندگی بر سطح و الگوی باروری
هستبرنامه موفقیت آمیز مدیریت دانش به شرایط مختلف ارتباط دارد.


langauge needs analysis of undergraduate business management and economics students
از جمله این عوامل، سرمایه اجتماعی هست که با متغیرهای مدیریت دانش در تعامل هست.


تأثیر اشتغال زنان روستایی در تصمیم گیری های اقتصادی خانوار «مطالعه موردی دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر استان ایلام»
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی هست که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح هست این سرمایه در یک جامعه به شدت از عملکرد ساوقتها به خصوص نهادهای آموزشی متأثر می‌باشد.


بررسی مقایسه ای پیشداوری نسبت به مولفه های ازدواج در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی با توجه به جنسیت افراد
در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی مدیریت دانش می‌باشیم.

برای این منظور از شاخصه های فرهنگ، رهبری، انگیزش کارکنان و مهارت های کارکنان برای توانمندسازهای مدیریت دانش و از مدل ناهاپیت و گوشال با ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه ای برای سرمایه اجتماعی هستفاده شده هست.

روش تحقیق پیمایشی از نوع کوواریانس می باشد.

جامعه آماری این پژوهش مدیران میانی هفت شرکت دانش بنیان فعال در هستان شهرستان تهران بودند که از این تعداد ?? پرسشنامه جمع آوری گردید.

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون t، و برای بررسی مدل ارائه شده از روش مدل یابی PLS هستفاده گردید.

نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی مدیریت دانش تاثیر مستقیم داشته و بهبود متغیر های سرمایه اجتماعی سبب بهبود در وضعیت مدیریت دانش می شود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews