the washback effect of Iranian schoolleaving test of english on students learning


the washback effect of Iranian schoolleaving test of english on students learning
هدف از ای پایان نامه بررسی تا ثیر ازمون نهایی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان برروی یادگیری دانش اموزان ایرانی هست.


سطح تحول پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه بیرجند و رابطه‌ی آن با مولفه‌های هوش‌سازمانی
هدف اشلی این مطالعه بررسی خود این ازمون و تا ثیر ان برروی یادگیری دانش اموزان هست.


سنجش تفکر استرات‍ژیک در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران براساس مدل گلدمن در سال1391
برای رسیدن به این هدف شیوه های تحقیقاتی مختلفی برای جمع اوری و تحلیل داده ها به کار برده شده هست.


ماهیت و قواعد حقوقی حاکم بر انواع اوراق بهادار اسلامی(صکوک)
ابزارهای اصلی این تحقیق شامل مصاحبه با دانش اموزان دختر سال سوم (10 نفر) و همچنین مشاهده ی 6 کلاس زبان انگلیسی در دبیرساتن بود8ه هست.


آثار وضعی اعمال در فرد از نگاه قرآن و روایات
تحلیل داده ها به ما نشان داده هست که این ازمون تا ثیرات منفی بسیار زیادی بر روی دانش اموزان ایرانی دارد.


استفاده از تکنیک FANP در ارزیابی و انتخاب تامین کننده تجهیزات با لحاظ کردن عوامل داخلی (مورد مطالعه: شرکت نسوز پارس)
این تحقیق همچنین نشان داده هست که عواملی غیر از ازمون نیز بر روی یادگیری انان موثر بوده هست.


جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری
این شرایط شامل تا کید معلمان، موسسات، روش های یادگیری دانش اموزان، فضای اموزشی و دیدگاه دانش اموزان نسبت به ازمون هست.،

ارزیابی میزان تاثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت‌دانش بر پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی ‌منابع ‌سازمانی (مورد مطالعه استانداری خراسان


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews