آموزش وجه به غیر فارسی زبانان


آموزش وجه به غیر فارسی زبانان
این پژوهش به بررسی وجه و ابزارهای بیان اون در زبان فارسی می‌پردازد و در ‌نظر ‌دارد تا این مقوله را با روش‌های نوین آموزشی به دانش‌آموزانی که فارسی را به عنوان زبان دوم فرامی‌گیرند، آموزش‌دهد.


ترجمه بخش اول کتاب نقل قول های فرانسه به گردآوری علیرضا بیات ماکوبی
در این روش تدریس، زبان‌آموزان کاملاً در فرایند یادگیری درگیر هستند و با مفاهیم وجه از طریق تکالیفی که برای اون‌ها طراحی‌شده، در دنیای واقعی و از طریق تعامل ارتباطی آشنا ‌می‌شوند.


الگوسازی رسانه ای از چهره های ورزشی و تاثیر آن بر مخاطبان جوان و نوجوان
از اینرو تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان همگن و هم‌سطح کلاس اول دبیرستان که زبان مادری اون‌ها ترکی قشقایی هست، تحت آموزش وجه قرار‌گرفتند تا تأثیر آموزش موردنظر بر اون‌ها سنجیده‌شود.


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری.
نخست از همه دانش‌‌آموزان یک پیش‌آزمون گرفته‌شد تا سطح دانش پیشین اون‌ها نسبت به درک مفاهیم وجهی مشخص‌گردد، اون‌گاه اون‌ها را به دو گروه 20 نفره به صورت کاملاً تصادفی گروه‌بندی ‌نمودیم.


رابطه مهارت های ارتباطی و مسوولیت پذیری با شرکت در المپیادهای ورزشیدانش آموزان مقطع راهنمایی
گروه اول (آزمایش) تحت آموزش وجه، با تلفیقی از روش‌های تکلیف‌- محور و ساختگرا قرار‌گرفتند؛ به‌این‌صورت‌که دانش‌آموزان نخست با انجام پیش‌تکلیف برای ارائه درس آماده‌شدند سپس با مفاهیم ‌وجهی از قبیل «وجه ‌فعلی»، «افعال‌ وجهی»، «صفات ‌وجهی»، «قیود ‌وجهی» و...


مقایسه الگوهای ارتباطی ، رضایت اززندگی وسلامت روان در نوجوانان خانواده های تک والدی وعادی
توسط معلم آشنا ‌شدند، هرچند خود در فرایند یادگیری شرکت‌ داشتند.


???- و ??- بررسی افعال حرکتی روسی با پیشوندهای و نحوه ی بیان آن ها در زبان فارسی
پس‌ از اون با انجام تکالیفی که به اون‌ها ارائه‌شد از طریق تجربی و به‌صورت هدفمند با کاربرد وجه در زبان خودکار آشنا ‌شدند، همچنین از اون‌ها خواسته‌شد تا نمونه‌هایی از این مفاهیم را که در دنیای واقعی به‌کار‌می‌رود به کلاس بیاورند و در کلاس درباره اون‌ها بحث‌نمايند.


چرم ساغری اثر اونوره دو بالزاک
گروه دوم (کنترل) نیز تنها با روش ساختگرا درکلاس و زیر نظر معلم مفاهیم ‌وجهی را آموختند.


اثربخشی آموزش گروهی بخشودگی بر اساس الگوی انرایت بر کاهش خشم زنان مطلقه شهر اصفهان
در نهایت از تمام دانش‌آموزان دو گروه، یک پس‌آزمون گرفته‌شد تا مشخص‌گردد گروه آزمایش نسبت به گروه‌ کنترل تا چه اندازه پیشرفت‌ داشته‌‌است.

نتایچ پژوهش نشان‌داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشته‌، و میانگین نمرات اون‌ها در پس‌آزمون بهتر از نمرات پس‌آزمون گروه کنترل هست.
54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews