بررسی مقایسه ای نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در 2 گروه کودکان دارای والدین معتاد و عادی


بررسی مقایسه ای نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در 2 گروه کودکان دارای والدین معتاد و عادی
پژوهش حاضر به منظور مقایسه نتایج آزمون ترسیم خانواده و آزمون ترسیم خانه-درخت-آدم،در دو گروه کودکان 5-12 ساله ی شهر شهرستان تهران که دارای والدین معتاد و غیرمعتاد بودند، صورت گرفته هست.


معنا شناسی نسیان در قرآن کریم
روش: 100 کودک 5 تا 12 ساله،شامل 50 کودک دارای والدین معتاد و 50 کودک دارای والدین غیرمعتاد،مورد مطالعه برنامه گرفتند.50 کودک دارای والدین غیر معتاد از مهدهای کودک و مدارس و 50 کودک دارای والدین معتاد از والدینی که برای درمان اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد سرپایی مراجعه نموده بودند،هردو گروه از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی،انتخاب شدند.آزمودنی ها توسط آزمون ترسیم خانواده و ترسیم خانه-درخت-آدم،مورد سنجش برنامه گرفتند.نتایج با هستفاده از شاخص های توصیفی(جداول توزیع فراوانی و فراوانی %ی، میانگین، انحراف معیار) و برای آزمودن فرضیه های پژوهش از آزمون‌های t گروه‌های مستقل، خی دو دوراهه و u- مان ویتنی،مورد تحلیل برنامه گرفتند.


بررسی تطبیقی نگرش مفسران متأخر در مسأله جنین شناسی با دستاوردهای علمی روز
یافته ها: با هستفاده از روش t برای گروه‌های مستقل با درجه آزادی 98 در سطح (001p<0.) مشخص شد که میزان شاخص های ترسیمی در نقاشی های خانه-درخت-آدم کودکان دارای والد معتاد بیشتر هست: با درجه آزادی 98 در سطح (050p<0.) مشخص شد که میزان افسردگی و نشانه های اضطراب در نقاشی های کودکان دارای والد معتادبیشتر هست.


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ادراک عدالت سازمانی (مطالعه موردی: بانک شهر)
با درجه آزادی 98 در سطح (032p<0.) این نتیجه بدست آمد که عزت نفس در نقاشی های کودکان دارای والد معتاد پایین تر بود.


بانکداری الکترونیک مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و رابطه ی آن با مشتری مداری
اما فرضیه ها در مورد تفاوت پرخاشگری و مشکلات ارتباطی در این گروه معنادار نشدند.همچنین میزان شاخص های ترسیمی در نقاشی های خانواده کودکان دارای والد معتاد بیشتر هست: با درجه آزادی 98 در سطح (050p<0.) مشخص شد که نا ارزنده سازی در نقاشی های کودکان دارای والد معتادبیشتر هست.با هستفاده از روش خی2 دوراهه با درجه آزادی 2 در سطح (004p<0.)،مشخص شدکودکان دارای والد معتاد کمتر در ناحیه ی پایین صفحه، نقاشی خود را ترسیم نموده اند.همچنین با هستفاده از روش خی2 دوراهه با درجه آزادی 1 در سطح (037p<0.) شروع ترسیم از ناحیه ی چپ کاغذ، در نقاشی های کودکان دارای والد معتاد کمتر بود.اما فرضیه ها در مورد تفاوت هستفاده از نمادها،ارزنده سازی کمتر در این گروه معنادار نشدند.


ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در ایران
نتیجه گیری: کودکان دارای والدین معتاد در مقایسه با کودکان دارای والدین غیرمعتاد،نمرات بالاتری را در میزان شاخص های ترسیمی از جمله افسردگی و نشانه های اضطراب وضعف عزت نفس و همچنین ناارزنده سازی و شروع نقاشی ازسمت راست به چپ کاغذ ،بدست آورده اند، و این بدان معناست که این دو لوازم می تواند برای تشخیص در دوره ی کودکی مورد هستفاده برنامه گیرند.


بررسی تطبیقی تربیت هنری دوره ابتدایی ایران، آلمان و ژاپن


بررسی پیچیدگی های ساختاری متون فرانسه در سطح پیشرفته
نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 1112 reviews