حق بازپروری بزهکاران در حقوق داخلی و اسناد بین المللی


حق بازپروری بزهکاران در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
بازپروری به عنوان پاسخی انسان دوستانه به پدیده بزهکاری در اسناد مختلف حقوق بشری تبلور یافته هست.


بررسی رژیم تحریم های سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد (با تاکید بر مورد عراق)
این رویکرد به بازپروری مربوط به سال های پیش از دهه ی 1970 هست.این دوره،در واقع دوره ی خوش بینی نسبت به سیاست بازپروری هست.همین رویکرد در اسناد حقوق بشری این دوره نیز نمود یافته هست و پايه اً در اسناد این دوره،سیاست بازپروری به عنوان یک حق برای بزهکار در نظر گرفته شده هست.


مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت های استراتژیک و طراحی الگوی بهبود قابلیتها در یک چارچوب تطبیقی؛ مورد: شرکت ایران خودرو
با این حال،سال های دهه ی 1970 میلادی و پس از اون را باید دوره ی بدبینی نسبت به اقدامات بازپرورانه دانست.در این دوره به دلیل برخی ملاحضات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و جرم شناختی،حکم به شکست سیاست بازپروری شد.در واقع در این دوره ،حق بزهکاران بر مقوله بازپروری فاقد وجاهت علمی و عملی فراخوان شد.


جهانی شدن و هویت زنان در ایران «مطالعه موردی شهر رشت»
نوشتار حاضر در صدد اون هست که اولاً کرامت و حیثیت ذاتی انسان،اقتضا ی رفتاری را با او دارد که بتواند او را به انسانی همنوا با جامعه بدل کند.ثانیاً در صورت پیروری از اصول موثر بازپروری ،این حق از وجاهت علمی و عملی لازم برخوردار هست.


فرایندهای ساخت واژی در زبانهای فارسی و انگلیسی


بررسی میزان شایستگی مدیران در مدیران کل، معاونین، کارکنان معاونت تحقیق، ترویج، آموزش وزارت تعاون بر اساس الگوی شایستگی مدیران (PMC)


60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews