بررسی تأثیر آموزش فلسفه به روش کند‌و‌کاو فلسفی بر میزان خلاقیت و آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی ناحیه یک شهر همدان در سا


بررسی تأثیر آموزش فلسفه به روش کند‌و‌کاو فلسفی بر میزان خلاقیت و آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی ناحیه یک شهر همدان در سا
هدف ازاین پژوهش بررسی تأثیر اجرای برنامه‌ی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر خلاقیت وآگاهی فراشناختی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 1 شهر همدان بود.


نقش گردشگری در اقتصاد روستایی (نمونه موردی شهرستان هرسین)
جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 1 شهر همدان بود (سال تحصیلی 91-92) که از این میان تعداد 59 نفر دانش آموز دختر (29نفر گروه گواه و 30نفر گروه آزمایشی) به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.


مطالعه عوامل تاثیر گذار بر بکارگیری شیوه های نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان
لوازم جمع آوری داده در پژوهش فوق پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر و پرسشنامه آگاهی فراشناختی پانائورا و فیلیپو بوده و از طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی هستفاده شد.


ارزیابی هماهنگی توانمندیهای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با نیازهای تولیدکنندگان صادرکننده در تهران
داده‌ها با هستفاده از تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و تحلیل کوواریانس یک متغیره(ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


رابطه سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده ای داخلی کالا با بیمه، قوانین و مقررات و توسعه تجارت
نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش آگاهی فراشناخت، راهکارهای فراشناخت و خودتنظیمی تاثیر معناداری دارد ولی بر خودپنداره ریاضی و انگیزش اون‌ها تاثیر زیادی ندارد.


خاستگاه اجتماعی و خصایص موجود و مطلوب مدیران امور فرهنگی
همچنین آموزش فلسفه به کودکان بر بهبود آزادی در بیان افکار تاثیر معناداری دارد ولی بر نگرش نسبت به خلاقیت، اطمینان از عقاید خود، احساس خیال‌پردازی، جهت‌گیری نظری و زیباشناختی، تمایل به نوآوری اون‌ها تاثیر زیادی ندارد.


بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در استان زنجان از دیدگاه مردم، مسئولین و گردشگران استان


بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران (نسل قدیم و جدید) نسبت به ارزشهای اجتماعی


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews