عوامل موثر بر ارتباط حضوری و الکترونیکی در بانک ملت با استفاده از مدل کیفیت خدمات


عوامل موثر بر ارتباط حضوری و الکترونیکی در بانک ملت با استفاده از مدل کیفیت خدمات
یکی از مسائل ساوقت ها این هست که بدون دانستن شرایط موثر بر ارتباط مناسب با مشتریان جذب بلند مدت اونها دشوار هست.


رحمت و شدت ( در آیه 29 سوره فتح )
این پژوهش با هدف یافتن شرایط موثر بر ارتباط حضوری و الکترونیکی آغاز شد تا به توان به سطوح بالاتری از رضایت و وفاداری مشتریان و اثر بخشی بالاتر در موسسه مالي ملت دست یافت.


بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان با تأکید بر پایگاه های اطلاعاتی در دسترس در این دانشگاه
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی هست.


طراحی الگوی سنجش رضایتمندی مشترکین تلفن همراه (مطالعه موردی اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در شهر کرمان)
با هستفاده از ادبیات تحقیق و به کمک مدل کیفیت خدمات، مصاحبه بامشتریان و خبرگان موسسه مالي ملت ونظرات اساتید محترم به مدل مفهومی تحقیق به شرح (شرایط فردی وساوقتی به عنوان شرایط موثر بر ارتباط حضوری و شرایط اینترنت موسسه مالي ملت ، همراه موسسه مالي ملت، تلفن موسسه مالي ملت و دستگاه های خودپرداز و کارت خوان ملت به عنوان شرایط موثر بر ارتباط الکترونیکی) دست یافتیم.


ارزیابی و سنجش بهره‌وری و عوامل موثر بر آن در صنایع آجر استان گلستان
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نیز تحلیل عاملی تأییدی هستفاده شد.روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی هست اندازه نمونه 267برآورد شد که 300 پرسشنامه بین مشتریان موسسه مالي ملت شعباتی از شمال، جنوب، شرق ، غرب و مرکز در سطح شهر شهرستان تهران به صورت تصادفی توزیع شد.


شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (تحلیل حقوقی و اقتصادی)
و در نهایت 261 پرسشنامه سالم و قابل تحلیل به دست آمد.


بررسی اثر حذف یارانه ها بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری
نتایج حاصله از آزمون t نشان می‌دهد که تمامی شرایط مورد مطالعه بر ارتباط حضوری و الکترونیکی مناسب با مشتریان موسسه مالي ملت موثر هست.


عوامل موثر بر رضات شغلی کارکنان در گروههای مختلف پرسنلی (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی)
با توجه به مقدار میانگین می توان فرمود که بیشترین عامل تاثیر گذار را در ارتباط حضوری قابلیت اطمینان به خدمات و امنیت داشته هست.


تأثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران و فرزندان و افزایش حرمت خود کودکان
سپس شرایط فردی ، شناخت نیازهای مشتری، رقابت پذیری خدمات و تسهیلات، وضعیت ظاهری و امکانات شعب رتبه های بعدی را در اختیار داشتند.

و در ارتباط الکترونیکی بیشترین عامل تاثیر گذار را کارت خوان و خود پرداز داشته هست، اینترنت موسسه مالي، همراه موسسه مالي و تلفن موسسه مالي رتبه های بعدی را در اختیار دارند.

بیشترین عامل تاثیر گذار را قابلیت اطمینان به خدمات و امنیت داشته هست.

این یعنی اینکه موسسه مالي ملت برای ایجاد یک رابطه با کیفیت با مشتریان بر مبحث اطمینان بخشی به مشتریان و امنیت خدمات توجه ویژه داشته باشد.

نتایج نشان می دهد که شرایط فردی کارکنان هنوز اولی تر از ظاهر شعب اند.

این بدان معناست که سرمایه گذاری بر شرایط رفتاری و مهارتی کارکنان باید در اولویت برنامه گیرند پیشنهادمی شود از کارکنان جوان ، خلاق ،با انگیزه ،خوشرو و مهارت کاری بالا در ارائه مستقیم خدمات به مشتریان هستفاده شود.
60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews