بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان پیش‌دبستانی


بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان پیش‌دبستانی
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه ی خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودک و خودکارآمدی مادر در کودکان پیش دبستانی انجام شد.


تعیین جایگاه محصولات یک شرکت فناوری اطلاعات با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) (مورد مطالعه شرکت فناوری اطلاعات فن‌
آزمودنی ها شامل 30 کودک دختر پیش دبستانی شهرستان مشهد مقدس با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند.


الگوی ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق مزیت رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان
یک برنامه آموزش خلاقیت مادر-کودک به مدت 10 جلسه‌ی 90 دقیقه ای مبتنی بر شناساندن سازه ی خلاقیت و موانع اون در خانواده و آموزش تکنیک های خلاقیت به مادر و اعمال اون ها بر کودک با روش های بازی و قصه برای گروه آزمایش ارائه شد.


اصل بسته بودن معرفت تحت استلزام منطقی و لوازم معرفت شناسانه آن
جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت TCAM تورنس و برای سنجش خودکارآمدی مادر از مقیاس خودکارآمدی والدگری PSAM که توسط دومکا، هستورزینگر، جکسون و روسا ساخته شده هستفاده شد.


جنبه‌های اجتماعی رمزگردانی آذری - فارسی بین دانش آموزان دو زبانه دبیرستانهای اهر
داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بوده (p?0/01) همینطور تفاوت بین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (p?0/01).


بررسی تطبیقی ادغام شرکتهای تجاری در قوانین انگلستان و لایحه قانون تجارت 1384
نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش خلاقیت مادر-کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می بخشد.


بررسی قید واره‌های وصل در زبان فارسی
بنابراین هستفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط‌ خانواده و پیش دبستانی مثمرثمر خواهد بود.


روابط سیاسی چین و روسیه از سال 1990 تا 2005


بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: محور ساری-رامسر)


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews