رابطه بین مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و کیفیت خدمات مشتری (مطالعه موردی بانک سپه)


رابطه بین مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و کیفیت خدمات مشتری (مطالعه موردی بانک سپه)
در گذشته، نحوه تعامل ساوقت با مشتری در قالب مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) بررسی می شد.


بررسی عوامل تعیین کننده برای سرمایه گذاران حقیقی نسبت به دریافت سود سهام (سود سهمی و سود نقدی) در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران
اما امروزه فناوری اطلاعات تاثیرات شگرفی بر قسمت‌های مختلف یک ساوقت به خصوص نحوه تعامل ساوقت‌ها با مشتریانشان گذاشته هست.


بررسی عملکرد استاندارد ISO9001:2000 (مدیریت کیفیت) در مجتمع صنعتی ماموت تهران
به گونه ای که ابزارهای فناوری اطلاعات در CRM به صورت وسیعی هستفاده می‌شود.


تصمیم‌گیری در ارتباط با رتبه‌بندی کالاهای وارداتی با استفاده از رویکرد فازی (مطالعه موردی)
این موضوع خود باعث پدید آمدن مفهومی نوینی به نام مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک شده هست.


رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک را به عنوان مدیریت ارتباط با مشتری بهنگام تعریف می‌نمايند.


سنجش آمادگی الکترونیک سازمان
از طرف دیگر کیفیت خدمات مشتری به برآورده شدن نیازهای مشتری از طریق ساوقت مربوطه اشاره می‌کند.


بررسی حکم مالکیت آبهای مباح در فقه امامیه و حقوق موضوعه
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه E-CRM با کیفیت خدمات مشتری در موسسه مالي سپه در مناطق مختلف شهرستان تهران می‌باشد.


حیات معقول از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری و کارل یاسپرس
جامعه آماری این تحقیق نا محدود، و از مشتریان موسسه مالي سپه در مناطق مختلف شهرستان تهران تشکیل شده هست که از این تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.


بررسی حجیت کتاب و سنت و ارتباط آن دو
تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد.

داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش خوشه گیری چند مرحله ای جمع آوری شده اند.

از روایی محتوا در این تحقیق هستفاده شده هست.

این تحقیق 1 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی دارد.

نتایج تحقیق با هستفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تحلیل برنامه گرفت.

نتایج تحقیق حاکی از اون هست که پایایی پرسشنامه با 0.95 % مورد تایید برنامه گرفت.

همچنین کلیه فرضیات تحقیق مورد تایید برنامه گرفت.

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و کیفیت خدمات مشتری به عنوان فرضیه اصلی همبستگی مثبت و معناداری(0.59) وجود دارد.

همچنین مدل مفهومی تحقیق با هستفاده از مدل تخمین هستاندارد و ضرایب معناداری بین متغیرها مورد تایید برنامه گرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک.

اعتماد الکترونیک.

رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews