تأثیر آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر پیش‌دبستانی


تأثیر آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر پیش‌دبستانی
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر پیش دبستانی در شهر یزد بود.


بررسی نظریات جایگزین مالکیت فکری
بدین منظور 30 نفر از کودکان پیش‌دبستانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.


مسئولیت ناشی از تولد ناخواسته
در این پژوهش برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسشنامه‌ی مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) هستفاده شد و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود.


حق اختراع زیست فناوری و اخلاق
برای تحلیل داده‌ها از روش آماری دو گروهt مستقل و وابسته هستفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: الف) آموزش همدلی، باعث افزایش مهارت ابراز وجود کودکان گروه آزمایش شد.


سنجش میزان اثربخشی خدمات واگذار شده بهزیستی به بخش خصوصی در قالب اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: ادارات بهزیستی استان فارس)
ب) آموزش همدلی، باعث افزایش مهارت خودکنترلی کودکان گروه آزمایش شد.


بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ملی قشم با استفاده از مدل پنج بعدی سروکوال SERVQUAL
ج) آموزش همدلی، باعث افزایش مهارت همیاری کودکان گروه آزمایش شد.


قابلیت بیع اموال فکری
در نتیجه می‌توان فرمود که آموزش همدلی، مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی را ارتقا بخشیده هست و دست‌اندرکاران امور کودکان باید در خصوص آموزش همدلی از دوره‌ی پیش‌دبستانی اهتمام جدی ورزند.


نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


رابطه حق اختراع با اموال و مالکیت سنتی


54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews