بهینه‌یابی هزینه کل موجودی در زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدکننده چند خریدار؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو بابل


بهینه‌یابی هزینه کل موجودی در زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدکننده چند خریدار؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو بابل
در این تحقیق، شیوه‌ای نوین جهت ارزیابی و بررسی مسأله بهینه‌یابی هزینه کل در زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدنماينده چند خریدار ارائه شده هست.


بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور
بدین معنی که با هستفاده از سه سناریوی مختلف،اصول حمل متفاوت و یکی از فرضیات کلیدی که در کمتر تحقیقی در نظر گرفته شده بررسی اثرات وقت و تقاضای وقت حمل در مسأله زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدنماينده چند خریداربصورت مدل‌های عملیاتی گنجانده شده هست.


جایگاه تجارت شخصیت ها (Character Merchandising) در حقوق مالکیت فکری
در مدل اول تولیدنماينده کالاها را پس از اتمام تولید دسته بدون اینکه در انبار خود نگهداری کند تمام اون دسته تولیدی را برای خریداران ارسال می‌کند،در مدل دوم که حالت عکس مدل اول هست، بدین صورت که تولیدنماينده پس از تولید دسته اون را تا وقتی نگه می‌دارد و هنگامی به دست مشتری می‌رسد که، موجودی دسته قبل مشتری به اتمام رسیدهباشد.


ارتباط مولفه‌های اثربخشی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان غربی
اما در مدل سوم برای اینکهیک حالت کلی برای سیستمیکپارچه موجودییک تولیدنماينده چند خریدار در نظر گرفته شود حالتی مدل‌سازی شده هست که در اون، مدل با در نظر گرفتن تقاضای وقت حمل‌و‌نقل، بنابر هزینه نگهداری خریداران و تولیدنماينده و سایر هزینه‌ها نظیر هزینه سفارش‌دهی، راه‌اندازی و حمل‌و‌نقل ممکن هست کل کالایiامین دسته تولیدی و یا بخشی از اون را با توجه به هزینه‌های نگهداری موجودی و دیگر هزینه‌های سیستم برای خریداران ارسال شود.


بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران (2001-2009)
قابل ذکر هست که مدل سوم مدلی عمومی می‌باشد که حالت‌های خاص اون به مدل اول و یا مدل دوم منجر می‌شود.مثال‌های عددی، حاکی از تاثیرات قابل ملاحظه این فرضیات جدید بر مسأله زنجیره تامین یکپارچه یک تولیدنماينده چند خریدار می‌باشد.


بحران ها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ایران (84-1360)
جهت حل مدل سوم، از الگوریتمفراابتکاریفاخته هستفاده شده هست.


استقرار کنترل فرایند آماری(spc)در صنعت سیمان (مطالعه موردی: شرکت سیمان سپاهان)
نتایج حاصل از حل مدل‌ها نشان‌دهنده کارایی بهتر مدل عملیاتی سوم در تمام شرایط نسبت به دو مدل اول و دوم می‌باشد.


اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمرانی شهری شهرداری‌های شیراز با استفاده از دو روش DEA و SFA


تحلیل فضای سبز شهر ایلام با رویکرد توسعه پایدار


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews