جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری


جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری
جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی هست.


تجزیه و تحلیل برون سپاری پروژه‌های عمرانی در شرکت ملی ساختمان
جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی هست که اگر برپايه سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود.


بررسی تطبیقی دو پهنه پر بارش در شمال و غرب ایران بر پایه فراوانی ماهانه روزهای بارشی
ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و وقتی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که اون رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با اون برخورد کرد.


بررسی تاثیر بکارگیری مرکز تماس چندرسانه‌ای (Contact Center) بر میزان رضایت مشتریان در شرکت ایران خودرو
اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات تبديل گردد.


بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز دشت ایوان (استان ایلام) با تاکید بر فرسایش
بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و برپايه دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد.


بررسی سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان سبزوار از دیدگاه دبیران
جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه ی جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند.


بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی حوزه آبخیز زنجانرود و نقش آنها در شکل گیری فرسایش آبی و تولید رسوب
از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود.


تنگناهای ژئومورفولوژی توسعه فیزیکی شهرستان بوکان و چگونگی تأثیر گذاری این عوامل در جهت دهی رشد خطی شهر
رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر نتايج منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.


بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از تحلیل ایزوتوپ اکسیژن رسوبات دریایی در پلئیستوسن پایانی تا هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه پریشان)60 out of 100 based on 25 user ratings 800 reviews