بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی


بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی
هدف این تحقیق بررسی اینست که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد.


بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی حوزه آبخیز زنجانرود و نقش آنها در شکل گیری فرسایش آبی و تولید رسوب
به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر پايه روش غربال، به عنوان نمونه انتخاب گردیده هست.


تنگناهای ژئومورفولوژی توسعه فیزیکی شهرستان بوکان و چگونگی تأثیر گذاری این عوامل در جهت دهی رشد خطی شهر
داده ها برای دوره وقتی 1389-1386 به صورت ماهانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار EViews به روش داده های تلفیقی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از تحلیل ایزوتوپ اکسیژن رسوبات دریایی در پلئیستوسن پایانی تا هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه پریشان)
به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره هستفاده ‌شد.


شناسایی اهمیت عناصر موثر بر بسته بندی با رویکرد تحلیل همزمان (مطالعه موردی صنعت شکلات)
در مرحله اول رگرسیون چند متغیره بدون عامل ریسک نقد شوندگی برازش شد.


بررسی سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی شرکت ملی حفاری ایران
نتایج حاصل از مدل بیانگر این موضوع بود که متغیر های صرف بازدهی بازار، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل شتاب ارتباط معنی داری با صرف بازدهی بازار دارند.


نقش دولت در تعیین محتوای دینی آموزش همگانی در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران
عامل اندازه دارای ارتباط معکوس بود که در سطح خطای 5 % معنی دارد نبود.


بررسی کاربرد ترکیبی ابزارهای QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مورد کاوی: نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا در شهر تهران)
در مرحله دوم عامل ریسک نقد شوندگی نیز به عنوان متغیر وابسته به مدل اضافه کرده گردید.


بررسی افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر روی صادارت بخش صنعت
در این حالت ارتباط بین شرایط اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل شتاب پس از لحاظ کردن عامل ریسک نقد شوندگی، خارج از دامنه معنی داری برنامه داشت.

بر این پايه اهداف اولیه تحقیق که بررسی تاثیر عامل ریسک نقدشوندگی بر معنی داری ارتباط بین متغیر های صرف بازدهی سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل شتاب بود، مورد بررسی برنامه گرفت و این نتیجه حاصل گردید: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل ریسک نقدشوندگی با صرف بازدهی سهام، ارتباط معنی داری وجود دارد.

پس از اضافه کردن عامل ریسک نقد شوندگی به مدل تاثیر این شرایط خنثی می گردد.

بدین معنی که در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این شرایط با صرف بازدهی سهام مشاهده نمی گردد.

در مرحله آخر رگرسیون مرحله به مرحله برازش گردید تا مدلی که به بهترین نحو بیانگر شرایط موثر بر صرف بازدهی سهام باشد، حاصل گردد.

بر این پايه ، پس از حذف کردن متغیر های اندازه و شتاب از مدل، معادله ای بدست آمد که در اون ارتباط متغیر های صرف بازدهی سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی با صرف بازدهی سهام در سطح اطمینان 95 % معنی دار نقل می شود.

همچنین تاثیر عامل نقدشوندگی بر صرف بازدهی سهام تا پنج دوره وقفه مورد بررسی برنامه گرفت.

نتایج این بررسی نشان داد که عامل نقد شوندگی تا دو دوره وقفه با صرف بازدهی سهام، در سطح خطای 10 %، ارتباط معکوس و معنی داری دارد.

برای دوره های سوم به بعد ارتباط بین عامل نقدشوندگی با صرف بازدهی سهام معنی دار نقل نمی شود.

همچنین تاثیر عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با یک دوره وقفه مورد آزمون برنامه گرفت که نتیجه اون ارتباط معنی داری بین این دو متغیر نشان نمی دهد.
66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews