انتخاب الگوی مناسب تعالی منابع انسانی در گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی


انتخاب الگوی مناسب تعالی منابع انسانی در گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
تحقیق حاضر با توجه به تاکیدات در مورد توسعه و مدیریت منابع انسانی در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مبنای کار را بر انتخاب بهترین مدل تعالی منابع انسانی گروه بنیاد برنامه داده هست.


بررسی افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر روی صادارت بخش صنعت
بنابراین در این مجال در پی یافتن بهترین مدل های تعالی منابع انسانی و همچنین معیارهای با اهمیت برای گروه بنیاد جهت انتخاب بهترین و مناسبترین مدل تعالی منابع انسانی هستیم.


روایت شناسی زندگی دانشجویان اقدام کننده به خودکشی: مقایسه ی ساختار خانواده در گروه مورد و گروه شاهد
بنیاد مستضعفان انقلااب اسلامی یکی از بنگاه های اقتصادی بزرگ ایران هست که دارای 30 هلدینگ، موسسه و شرکت مستقل با رشته فعالیت های کاملا متفاوت می باشد.


بررسی و ارائه راهکارهای استقرار خوشه صنعتی نوآور الکترونیک برای رقابتی شدن مورد کاوی: صنایع الکترونیک شیراز
این رشته فعالیت ها شامل صنعتی، خدماتی، ساختمانی و ...


تعادل تابع عرضه در بازار برق: رویکرد نظریه بازی
می باشند.


سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر 2001
جامعه آماری مورد مطالعه شامل 40 نفر می باشد، مدیران منابع انسانی (22 نفر)، مدیران ارشد برخی شرکت هایی که مدیر منابع انسانی نداشتند(9 نفر) و مشاورین حاضر در مجموعه با تخصص منابع انسانی (9 نفر) می باشند.


اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری دانش آموزان 87-86
به منظور گرد آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین مبانی نظری تحقیق از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای هستفاده شد.


تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل *P
همچنین از روش دلفی به منظور هستخراج و پالایش شاخص های انتخاب مدل تعالی منابع انسانی و همچنین 6 مدل حائز شرایط برای ارزیابی هستفاده شد، بدین منظور که با مراجعه به مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت ها، ابتدا مدل های موجود برای تعالی منابع انسانی آموزش داده شد، سپس با تک تک مدیران و مشاورین مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گردید و پرسشنامه هایی جهت هستخراج معیارهای مورد نظر اونان برای انتخاب مدل تعالی منابع انسانی توزیع گردید، سپس معیار های موجود در مدل ها و معیار های بدست آمده از نظرات مدیران و مشاورین که جمعاً 25 شاخص و معیار می شد به گروه نمونه ارائه شد تا با توجه به آموزش های داده شده و همچنین شناخت خود از صنعت و بنیاد مستضعفان به اولویت بندی معیار ها بپردازند، پس از جمع بندی نتایج 5 مورد از شاخص هایی که کمترین اولویت را داشتند حذف گردید و شاخص های حذف نشده برای اولویت بندی مجدد، به گروه نمونه ارائه گردید، این کار 3 بار تکرار شد تا نهایتاً 6 شاخص پراهمیت از نظر نمونه آماری مشخص گردید.


مطالعه توصیفی گفتمان های فرهنگی منبعث از انقلاب اسلامی
همچنین این کار با توجه به معیار ها و شاخص های انتخاب شده توسط مدیران و مشاورین برای مدل ها نیز انجام شد و از بین 15 مدل در 2 مرحله 6 مدل با اهمیت طبق نظرات مشاورین و مدیران انتخاب شد.

سپس داده‌ها با هستفاده از مدل AHP مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفتند تا بهترین مدل نهایتاً انتخاب شود.

نتایج بررسی ها حاکی از اون هست که با توجه به اولویت های بدست آمده مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی (پی.سی.ام.ام(.

به عنوان مناسب ترین مدل برای گروه بنیاد شناخته شد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews