تأثیرپذیری ناصرخسرو از نهج البلاغه با تحلیل مسائل اجتماعی


تأثیرپذیری ناصرخسرو از نهج البلاغه با تحلیل مسائل اجتماعی
این پژوهش در راستای چند هدف تدوین شده و مزیـّت انجام اون ایجاد علاقه در خوانندگان به آثار ادبیّات فارسی و دریافت تأثیر اون ها از نهج البلاغه و کلام امام علی ( ع ) هست : 1-ابتدا نگاهی مختصر به زندگی و احوال مولای متّقیان امیرالمومنین علی ( ع ) شده ، اگرچه زبان از بیان کمالات اون حضرت قاصر هست و قلم تاب تحمّل فضایلش را ندارد و از طرفی پرداختن به شرح احوال اون حضرت توسط نویسنده ای ناآشنا به تمام جزئیات زندگی ایشان ممکن هست نوعی بی ادبی به ساحت مقدّس او محسوب گردد ، ولی نگارنده به جهت ایجاد انگیزه بر مطالعـه ی بیشتر ِ زندگی ِاین بزرگوار ، بطور اختصار بدین امر مهم و دشوار پرداخته هست .


بررسی برنامه درسی مغفول در دوره راهنمایی تحصیلی از دیدگاه مدیران، دبیران و والدین دانش آموزان در شهر ابهر در سال تحصیلی 88-1387
2- شرح احوال حکیم « ناصرخسرو قبادیانی » مورد بررسی برنامه گرفته هست تا کسانی که علاقمند به ادب فارسی و شعر و شاعری هستند بیشتر با این شخصیّت حکیم و فرزانه آشنا شوند ؛ چرا که نام ناصرخسرو در برابر شاعران صاحب نام و مشهوری نظیر فردوسی ، نظامی ، سعدی ، حافظ و مولوی ممکن هست برای بسیاری افراد ناشناخته به نظر آید .


بررسی وضعیت فهرستنویسی نسخ خطی در ایران و ارائه الگوی مناسب
3- شرح احوال سید شریف رضی ، بخشی دیگر از این کار بوده هست .


ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت های لازم برای راه اندازی بورس الکترونیک در ایران
4- از اهداف دیگر این پژوهش آشنایی با جلوه های تأثیرگذاری « نهج البلاغه » در دیوان حکیم ناصرخسرو قبادیانی هست .


امنیت و قومیت در آفریقا با تاکید بر ثبات در سه کشور اسلامی (سودان "کنگو" ساحل عاج)
و چون نمودهایی از تأثیر « نهج البلاغه » در دیوان این شاعر مشاهده گردیده ، لذا میزان این تأثیر از طریق هستخراج ابیات و تطبیق اون ها با سخنان ، مواعظ و حکمت های علی ( ع ) از نظر گذشته هست و در این راستـــا برخــی ابیات تحت تأثیر مستقیم و برخی دیگر تحت تأثیر غیر مستقیم کلام مولا ( ع ) بوده اند و تلاش گردیده در حد امکان این تأثیرات انعکاس داده شود .


تأثیر بهره‌گیری از فناوری مدیریت دانش مشتری در بهبود فرآیندهای مشتری محور‌(مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجاء)
5- بررسی نقش آموزه ها و تعلمیات ارزشمند « نهج البلاغه » در اشعار ناصرخسرو قبادیانی از دیدگاه و منظر اجتماعی انجام گردیده و به گونه ای تحلیل اجتماعی اشعار ناصرخسرو با توجه به تأثیر « نهج البلاغه » از جهت موضوعاتی نظیر اعتقادی - حکمی ، اخلاقی ، علمی ، اقتصادی و عبادی که همه به نوعی زیرمجموعه ی موضوعات اجتماعی هستند مورد توجه نگارنده بوده هست .


بررسی و تحلیل اثرات سرمایه های انسانی و سرمایه های اجتماعی بر کیفیت ارتباطات سازمان (B-to-B)
6- علاوه بر موارد فوق توانایی های شاعر در ایجاد احساس زیبایی از موارد تأثیر « نهج البلاغه » و فرمایش های حضرت نشان داده شده هست و اینکه آیا این زیبایی شناسی با توجه به آرایه های ادبی و صنایع بدیعی نظیر جناس ، تکرار و ...


تبیین علل گفتمان غرب ستیز در میان روشنفکران ایران (1357-1340)
در شعر شاعر منعکــس گردیـــده یا این انعکاس با توجه به علم معانی ، بیان و تصویرسازی های اون بوده هست .


اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی
7- در پایان پیوند های بزرگ اندیشه و باور و اعتقادات دینی شاعر از آبشخور نهج البلاغه با دسته بندی معانی تأثیر نهج البلاغه در اشعار ناصرخسرو از نظر گذشته هست که این معانی نظیر آرزو و تمنّا ، آغاز آفرینش ، تدبیر و قضا ، علم و دانش ، استقامت و شکیبایی و ...

ذیل تقسیم بندی های اجتماعی ذکر گردیده اند .
60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews