شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: بسط و توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM)


شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: بسط و توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM)
در این رساله، شرایط تأثیرگذار بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و یزد شناسایی می‌شوند.


حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
در این پژوهش ابتدا، رویکرد کیفـی گراندد تئوری برای اکتشاف و رسیدن به شرایط موثر در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی به کارگرفته شد.


مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
در این رابطه، ابتدا داده‌ها از 20 مصاحب? نیمه ساختار یافته با اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مسئولین دانشگاه گردآوری، و با روش‌‌‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با هستفاده از رویکرد موسوم به گراندد تئوری تحلیل و شرایط موثر بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی تعیین گردیدند.


تبیین تأثیر اعتماد کارکنان به سبک رهبری بر تعهد سازمانی
در گام بعدی، ابزاری برای سنجش اعتبار این شرایط با در نظر گرفتن چارچوب مفهومی پژوهش، یعنی مدل پذیرش فناوری ساخته شد.


تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
این لوازم روی نمونه‌ای منتخب در دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد و با هستفاده از تحلیل عاملی مورد تأیید برنامه گرفت.


نقش فرسایش بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آذرشهر چای
سپس، روابط علّی میان شرایط پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی از طریق تحلیل مسیر ارزیابی گردید.


مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بر پايه یافته‌های پژوهش، مفهوم مرکزی با عنوان "تصمیم به هستفاده" شکل گرفت و شرایط موثر بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی در چهار طبقه کلی دسته‌بندی شدند که عبارتند از «هدف هستفاده»، «زمین? کاربر»، «ویژگی ساوقتی» و «ویژگی سیستم».


بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
در زیر این چهار طبقه کلّی، ده طبقه فرعی مشخص شد که عبارتند از: ویژگی مهارتی/ دانش، ویژگی فردی/ حرفه ای، نگرش، سودمندی، سهولت هستفاده، انجام وظایف شخصی، افزایش دانش، دانشگاه، تصمیم به هستفاده و کتابخانه.


مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
این شرایط در یک مدل آرایش داده شدند و روابط بین اونها با هستفاده از تحلیل مسیر تبیین شد.

در پایان مدل نهایی پژوهش ترسیم گردید.
84 out of 100 based on 84 user ratings 834 reviews