ویژگی های روانسنجی مقیاس کفایت اجتماعی و رابطه آن با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاههای آزاد تهران


ویژگی های روانسنجی مقیاس کفایت اجتماعی و رابطه آن با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاههای آزاد تهران
چکیده پژوهش حاضر ویژگیهای روانسنجی مقیاس کفایت اجتماعی را دربین دانشجویان مورد مطالعه برنامه می‌دهد.


بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
بدین منظور یک گروه نمونه با حجم 421 نفر(228مرد و 193زن) از طریق نمونه برداری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه 40 سوالی جواب دادند.


مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
نتایج حاصل از اعتباریابی و تحلیل عاملی نشان داد ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 898/0 هست.


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان اصفهانی
تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس نشان می‌دهد که پرسشنامه مذکور از پنج خرده مقیاس روابط آغازین و اولیه، حل تعارض، خودافشاگری، فراهم کردن حمایت عاطفی، بیان تأثیر گذار، اشباع شده هست که در حدود 337/40 % از واریانس را تبیین می‌کند.


دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه
برای تعیین رابطه بین عاملهای کفایت اجتماعی و نمره کلی هوش هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون هستفاده شد.


بررسی مزیت نسبی صنایع منتخب استان خوزستان با استفاده از معیار DRC و کدهای ISIC بر مبنای داده‌های 1385-1380
نتایج نشان داد بین مقیاس کفایت اجتماعی و خرده مقیاس های اون، روابط آغازین و اولیه و بیان تأثیر گذار با هوش هیجانی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد، به جزء در مورد خرده مقیاس های( حل تعارض، خودافشاگری، فراهم کردن حمایت عاطفی ) رابطه معناداری بدست نیامد.


شناسایی عوامل موثر بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط صنعتی در استان اصفهان
واژه های کلیدی: کفایت اجتماعی، هوش هیجانی، اعتبار، روایی، و دانشجو

قراردادهای اجباری
نمایه ها:


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews