رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان


رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان
در پژوهش حاضر هدف اون بود که بر پايه ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس دانشجویان، بهزیستی روان‌شناختی اونان پیش‌بینی شود.


مسئولیت مدنی بین‌المللی ناشی از حوادث هسته‌ای
نمونه‌ای مشتمل بر 401 دانشجوی دانشگاه شیراز (200 دختر و 201 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و سه پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989)، سبک‌های دلبستگی بزرگسال (هازن و شیور، 1993) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) را تکمیل کردند.


مفهوم و ماهیت مالکیت فکری
به طور کلی نتایج حاکی از اون بود که ابعاد سبک دلبستگی (دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن اجتنابی) رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری با بهزیستی روان‌شناختی دارند.


بررسی تأثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران
متغیر عزت نفس نیز رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری با بهزیستی روان‌شناختی نشان داد.


تبانی در حقوق رقابت
همچنین تحلیل رگرسیون نشان که ابعاد سبک دلبستگی (دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن اجتنابی) و عزت نفس پیش‌بین مثبت و معنادار بهزیستی روان‌شناختی‌اند.


حمایت از کپی رایت در اینترنت
علاوه بر این، از بین مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی پذیرش خود، تسلط بر محیط، روابط مثبت با دیگران و هدفمندی زندگی توسط سبک دلبستگی ایمن، مولفه‌ی ‌روابط مثبت با دیگران بر پايه سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، مولفه‌های تسلط بر محیط و خودمختاری بر پايه سبک دلبستگی دوسوگرا و همچنین تسلط بر محیط و رشد شخصی بر پايه عزت نفس به صورت مثبت پیش‌بینی شدند.


موجبات حق فسخ نکاح در قانون مدنی ایران


حقوق مصرف کننده و شروط تحمیلی


72 out of 100 based on 27 user ratings 152 reviews