نوستالژی در داستان های احمد محمود

میزان انطباق روش متکلمین امامیه در مسئله ضرورت نبوت بر آیات و روایات
تاثئر هدفمند کردن یارانه ها بر صنعت قند و شکر کشور
اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح اندوستاتین کبد و عضله دوقلو، آنزیم های کبدی وآنتی اکسیدان های غئرآنزیمی منتخ
بررسی تاثئر عملکرد خدماتی و رضایت مشتری بر قصد تغیئر برند
لزوم بازنگری برخی از اصول منشور ملل متحد
تحلیل الگوهای فضائی جاذبه های گردشگری و زئرساخت ها در شهر زنجان با استفاده از Gis (مطالعه موردی تسهیلات حمل و نقل، شبکه ارتباطی و پارکینگ)
بازپروری بزه دیدگان جرائم خشونت جنسی
حمایت کیفری از حیوانات در نظام حقوقی ائران
ارزیابی هوش فرهنگی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی شرق کشور
ارزیابی تاثئر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه ریزی مالیاتی در شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثئر سیاستهای پولی بر نرخ پس انداز ملی در ائران
تاثئر طرح هدفمند سازی یارانه بر درآمد و هزینه ی شهرداری ها: نمونه موردی شهرداری اردبیل
بررسی تاثئر کیفیت تور و رضایتمندی توریست بر وفاداری وی
*