اثر 4 هفته تمرینات پلیومتریک همراه با مصرف امگا3 بر سطوح سرمی BDNF، MDA، SOD دانشجویان مرد سالم.

بررسی تاثئر توانمندسازی کارکنان بر رضایت مشتریان(شرکت سهامی بیمه ائران استان آذربایجان شرقی)
توسعه مدل زمانبندی تولید کارگاهی منعطف واکنشی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
بررسی رابطه استراتژی تجاری بر بازارگرائی در صنعت بیمه ائران
بررسی رابطه قیمت سهام با نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز
بررسی کودک آزاری از دیدگاه حقوق جزا و پزشکی قانونی
واکاوی خشونت علیه زنان از دیدگاه حقوق جزا و پزشکی قانونی
توصیف و تحلیل یک قرن قانونگذاری درباره ی آب در ائران
بررسی رابطه بین بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک رفاه استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه بین درک دانش آموزان از برنامه درسی پنهان مدرسه با مهارت زندگی آنان
بررسی احکام اموال پیش فروش شده در فقه و حقوق ائران
نقش اخلاق کار کارکنان در اثربخشی مدئریت سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان
بررسی تأثئر تبلیغات بر جذب نوجوانان به مدارس فوتبال در شهرستان زنجان بر اساس الگوی AIDA
بررسی اثربخشی شیوه‏های مختلف تبلیغاتی درجذب مشتریان با توجه به ویژگی‏های منطقه‏ای- مطالعه موردی بانک سپه استان آذربایجان غربی
*