تحلیل توزیع فضائی خدمات شهری با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی:شهرسمئرم)

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ائران با استفاده از مدل تحلیلی SWOT موردمطالعه: شهر همدان
مقایسه مولفه های ارزش شناسی و انسان شناسی حکمت متعالیه (ملاصدرا) با اگزیستانسیالیسم الهی
اثر سلامت بر رشد اقتصادی ائران: کاربردی از مدل خود رگرسیو با وقفه توزیعی
طراحی مدل قصد خرید با تاکید بر ارزش های مصرف، تبلیغات و نگرش (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی)
بررسی ارتباط مهارت غئر کلامی معلم با انگیزش یادگئری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمائی تبریز
تبئین جامعه شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ بر سلامت روان آنان(مطالعه موردی زنان شهرزاهدان)
نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشوئی جانبازان
مقایسه طرحواره هیجانی، اجتناب شناختی-رفتاری و نظام شناختی-عاطفی در بین بیماران اختلال اضطراب منتشر،وسواسی-اجباری و افراد سالم
بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر انتخاب مازندران یه عنوان مقصد گردشگران خارحی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم زیست محیطی با تکیه بر اسناد بین المللی
تحلیل جامعه شناختی مشارکت شهروندان در طرح ها و پروژه های شهری درشهر کرمان
بررسی آسیب شناسی رویکر اقدام پژوهی معلمان مدارس دوره ی متوسطه شهرستان بابل
تدوین الگوی نارضایتی جنسی بر مبنای فرهنگ ائرانی
*