بررسی رابطه بین بازارگرائی،نواوری،استراتژی کسب و کار وعملکرد شرکت(صنعت نساجی یزد)

مدل سازی دومرحله ای با الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله برنامه ریزی دروس دانشگاهی ( مورد مطالعه: موسسه جهاد دانشگاهی یزد)
قاچاق کالا در ائران و رابطه ی آن با توزیع درآمد
اثرات جهانی شدن بر گسترش میزان گردشگری بین المللی مطالعه موردی شهر شئراز
بررسی دلائل تجربی حیات پس از مرگ
تحلیلی بر عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از چارچوب معادلات ساختاری و رویکرد شبکه های عصبی
مجازات تتمیمی در حقوق کیفری ائران
تأثئر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری در ائران
بررسی نقش بکارگئری تجارت الکترونیک در تشخیص فرصت های کارآفرینانه با میانجی گری فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از منظر کارکنان (مورد مطالعه : شرک
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت برروی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ms-egarch
تکامل همزمان بین قابلیت های نوآورانه و ظرفیت جذب
بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ائران با کشور های منتخب آسیائی(بر اساس مدل جاذبه)
بررسی رابطه برخی از عوامل موثر بر ورشکستگی در شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار
ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری کشور در حوزه حمایت از نوآوری و تجاری سازی ایده ها با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای
*