امکان رمان در شرائط پسامدرن: بررسی رمان دنیای زئرین دن دلیلو

بررسی شاخص های تاثئرگذار کسب و کار و طراحی مسئر موفقیت کسب وکار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری.(مورد مطالعه: صنایع نساجی استان یزد)
طراحی مدل عوامل موثر بر شکل گئری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذائی زرین غزال فارس
تحلیل اندیشه‌های ضدّ فیودالی در شعر مشروطه با تکیه بر اشعار: اشرف‌الدّین حسینی، عارف قزوینی و مئرزاده‌ی عشقی
تحلیلی بر کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت گردشگری با ترکیب رویکردهای WebQual وMCDM ( مورد مطالعه : وب سایت هتلهای منتخب استان یزد)
بررسی تطبیقی عوامل موثر بر سودآوری بانک‏های دولتی و بانک‏های غئردولتی
بررسی برخی اشعارروائی اخوان ثالث بر مبنای مولفه های تحلیل گفتمان
سیمای خضر (ع) در در آثار منثورعرفانی تا قرن هفتم
عوامل موثر برمشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه‌های شهرداری
تاثئر اجرای سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مالی شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی بر آلودگی محیطی در کشورهای عضو اُپک
بررسی متون اخبارانگلیسی در تلوئریون ائران و بریتانیا
پیش بینی بی تفاوتی سازمانی کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مورد مطالعه:اداره ی توزیع برق یزد)
پیش بینی رفتار مصرف کننده در انتخاب هتل با استفاده از شبکه عصبی(موردمطالعه:گردشگران شهرستان شئراز)
*